مقاله تحلیل هیدرولیکی شبکه هایی توزیع آب بر اساس شکل ماتریسی روش شیب و مقایسه آن با سایر روشهای مرسوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در مهندسی منابع آب از صفحه ۶۳ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: تحلیل هیدرولیکی شبکه هایی توزیع آب بر اساس شکل ماتریسی روش شیب و مقایسه آن با سایر روشهای مرسوم
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل هیدرولیکی
مقاله شبکه توزیع آب و روش شیب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری مجید
جناب آقای / سرکار خانم: رضویان سحرالسادات
جناب آقای / سرکار خانم: نبوی همدانی سیدمعزالدین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحلیل هیدرولیکی شبکه هایی آب شامل تعیین مقادیر بده توزیع شده در هر لوله و بار آبی در گرههای شبکه می باشد. روش شیب با بهره گیری از جبر ماتریسها و بسط معادلات به کمک گروه تیلور، نتایج حل عددی معادلات پیوستگی جریان را در گرهها، و افت کارمایه را در حلقه ها بطور همزمان ارائه می نماید. هدف از انجام این تحقیق تحلیل هیدرولیکی شبکه توزیع آب بر اساس شکل ماتریسی روش شیب و مقایسه نتایج حاصل از آن بر اساس شاخصهای آماری: نش – ساتکلیف، ضریب مجموع باقی مانده، ضریب تعیین و مجذور میانگین مربع خطا با کاربرد روشهای هاردی کراس، نیوتن – رافسون و نظریه خطی می باشد. مقادیر شاخصهای آماری به ترتیب برابر با NS=1، CRM=0 ، R2=1 و RMSE=0 و نزدیک به مقدار آرمانی آنها به دست آمدند. بر همین اساس، می توان کارایی روش شیب را در محاسبه بار آبی گرههای مجهول، و نیز بده عبوری از لوله ها به خوبی اثبات کرد. این نتایج نشان دادند که روش شیب دارای خروجیهای دقیق و قابل اطمینانی می باشد. این قابلیت امکان طراحی و تحلیل هیدرولیکی شبکه هایی گسترده را آسانتر می نماید.