مقاله تحلیل همدید یخبندان های فراگیرو بادوام ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در جغرافیا و برنامه ریزی محیطی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۲۹ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: تحلیل همدید یخبندان های فراگیرو بادوام ایران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله یخبندان
مقاله الگوهای همدید
مقاله فراگیر
مقاله دوام
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودیان سیدابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: دارند محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش از داده های روزانه دمای کمینه درون یابی شده پایگاه داده اسفزاری در بازه زمانی ۱/۱/۱۳۴۰ تا ۱۱/۱۰/۱۳۸۳ استفاده شده است. برای تحلیل همدید و شناسایی روزهای همراه با یخبندان فراگیر و بادوام، دو معیار گستره و دوام در نظر گرفته شد. معیار فراگیری یخبندان روزی در نظر گرفته شد که دمای کمینه دست کم در ۵۰ درصد از گستره ایران زیر صفر درجه سانتی گراد باشد و از لحاظ دوام دست کم سه روز ادامه داشته باشد. برای روزهایی که دو شرط یاد شده را داشتند، داده های فشار تراز دریا از پایگاه مرکز ملی جو و اقیانوس شناسی امریکا (NCEP/NCAR) استخراج شد. سپس به کمک تحلیل خوشه ای با روش ادغام وارد داده های فشار تراز دریا دسته بندی شدند. نتایج نشان داد که ۵ الگوی فشار تراز دریا با آرایش های متفاوت منجر به رخداد یخبندان های فراگیر و بادوام ایران زمین می شوند. همزمان با رخداد هر کدام از الگوها نقشه مربوط به میانگین دمای کمینه ایران نیز ترسیم شد. شدت یخبندان در مناطق مختلف ایران هماهنگ با مسیر زبانه های سامانه های جوی واچرخندی است. به نظر می رسد که نحوه قرارگیری، شدت و جابجایی کم فشار جنب قطبی مهم تر از شدت سامانه های واچرخندی سیبری و اروپایی است.