مقاله تحلیل هزینه و زمان برنامه های بهداشتی در سطح اول ارایه خدمات سلامت در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در حکیم از صفحه ۲۵۱ تا ۲۵۷ منتشر شده است.
نام: تحلیل هزینه و زمان برنامه های بهداشتی در سطح اول ارایه خدمات سلامت در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل هزینه
مقاله هزینه
مقاله کارآیی
مقاله خدمات سلامت
مقاله برنامه های بهداشتی
مقاله کارآیی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: باقری حسن
جناب آقای / سرکار خانم: راعی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تحلیل هزینه ها و زمان مورد نیاز برای اجرای برنامه های بهداشتی به مدیران کمک می کند تا با برنامه ریزی دقیق و تخصیص مناسب منابع، حداکثر بهره وری را داشته باشند. مطالعه حاضر با هدف تحلیل هزینه و زمان برنامه های بهداشتی در سطح اول ارایه خدمات سلامت در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود انجام شد.
روش کار: این مطالعه از نوع پژوهش های کاربردی است که به روش مقطعی در سال ۱۳۸۸ انجام شد. در این مطالعه ۲۶ مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی به روش سرشماری مورد پژوهش قرارگرفتند. خدمات بهداشتی در سطح اول در قالب ۴۳ برنامه طبقه بندی گردید. جهت تحلیل داده ها از نرم افزارهای Excel و تحلیل هزینه استفاده شد. نمایش داده ها به وسیله جداول توزیع فراوانی و نمودار صورت گرفت.
یافته ها: فراوانی برنامه ها در شاخه مبارزه با بیماری ها تعداد ۱۷ (۳۹٫۵۵%) برنامه، در شاخه بهداشت خانواده، شش برنامه (۱۳٫۹۵%)، در شاخه بهداشت محیط، شش برنامه (۱۳٫۹۵%)، در شاخه بهداشت دهان و دندان، دو برنامه (۴٫۵۶%)، در شاخه درمان سرپایی، چهار برنامه (۹٫۳۰%)، در شاخه بهداشت حرفه ای، چهار برنامه (۹٫۳۰%) و در شاخه بهداشت مدارس، چهار برنامه (۹٫۳۰%) قرار داشت. بیشترین زمان صرف شده در کل برنامه ها مربوط به برنامه های شاخه درمان سرپایی با ۴۵٫۵۱% بود. برنامه درمان سرپایی بیماران (۱۶٫۸۲%)، از کل هزینه مصرف شده در بین ۴۳ برنامه رتبه اول را داشت. بیشترین خدمت ارایه شده در برنامه های درمان سرپایی با ۹۹۷۷۳۰ مورد و پس از آن بهداشت خانواده با ۲۲۴۳۵۰ مورد بود.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، به منظور کاهش هزینه ها در برنامه های هزینه بر از جمله درمان سرپایی بیماران و آزمایشگاه، می توان با برون سپاری خدمات و استفاده از مشارکت بخش خصوصی کارایی را افزایش داد.