مقاله تحلیل هزینه های لجستیک شرکت های کوچک و متوسط و بررسی تاثیر طرح هدفمندی یارانه ها بر آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مدیریت صنعتی از صفحه ۹۷ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: تحلیل هزینه های لجستیک شرکت های کوچک و متوسط و بررسی تاثیر طرح هدفمندی یارانه ها بر آن
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هزینه های لجستی
مقاله مدل مفهومی
مقاله طرح هدفمندی یارانه ها
مقاله راهکارهای کاهش هزینه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی نژاد فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقی راد فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: رییسی صدیق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله به توسعه مدلی مفهومی به منظور بررسی و تحلیل هزینه های اثر گذار بر فرآیند پشتیبانی در شرکت های کوچک و متوسط در صنایع غذایی و خودرو اختصاص دارد و در آن با اتکا بر ادبیات موضوع در حوزه لجستیک و مطالعات موردی انجام شده در شرکت های مذکور تاثیر طرح هدفمندی یارانه ها بر هزینه های لجستیک و راهکارهای کاهش هزینه مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش از ترکیب روش های کیفی نظیر مصاحبه و روش های کمی نظیر فرآیند تحلیل سلسله مراتبی موسوم به AHP و تحلیل های آماری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که در سطح کلان هزینه های لجستیک به هفت گروه هزینه حمل و نقل، نگهداری موجودی، انبارداری، پردازش سفارش و سیستم های اطلاعات، جابه جایی، اندازه دسته سفارش و هزینه های مربوط به سطح خدمات مشتریان قابل تقسیم است که بر حسب نوع صنعت، اهمیت نسبی آن ها متفاوت است. به کارگیری روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بر روی هزینه های لجستیک در شرکت های مورد مطالعه نشان داد که سهم عمده در این هزینه ها به حمل و نقل، توزیع و هزینه های سرمایه موجودی اختصاص دارد. در مقایسه هزینه های لجستیک قبل و بعد از اجرای مرحله اول طرح هدفمندی یارانه ها در شرکت پگاه %۱٫۴۸ و در شرکت فنرسازی زر %۲٫۴۲ در درآمد حاصل از فروش افزایش داشته است. بیشترین تاثیر اجرای طرح در این افزایش بر روی هزینه های حمل و نقل به دلیل آزادسازی قیمت های حامل های انرژی و هزینه های نگهداری موجودی به دلیل شرایط متغیر کسب و کار و مقابله با مخاطرات بیرونی بوده است که ناگزیر به افزایش حجم موجودی انبارهای خود شده اند. توسعه سیستم مدیریت هزینه های لجستیک در مفهوم هزینه کل، برنامه ریزی ها در راستای کنترل لجستیک و بهینه سازی زمان و مقدار خرید از جمله راهکارهای مشترک در دو شرکت مورد مطالعه در جهت کاهش هزینه های لجستیک و قیمت تمام شده محصولات است. رابطه بین راهکارها و کاهش هزینه با استفاده از آزمون ناپارامتریک دوجمله ای (Binomial) بررسی و راهکارها با آزمون آماری فریدمن اولویت بندی شده اند.