مقاله تحلیل نقش مولفه های کانال های توزیع در ارتقای وفاداری مشتریان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۱۵۷ تا ۱۷۴ منتشر شده است.
نام: تحلیل نقش مولفه های کانال های توزیع در ارتقای وفاداری مشتریان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پخش مویرگی
مقاله مزیت رقابتی
مقاله آمیخته بازاریابی
مقاله الگوبرداری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفرزاده حسین
جناب آقای / سرکار خانم: میرابی وحیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی رامین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر با هدف بررسی مولفه های موثر بر افزایش وفاداری اعضای کانال توزیع، با تاکید بر پخش مویرگی (خرده فروشان)، انجام شده است. بر اساس مبانی نظری تحقیق، مولفه های «در دسترس بودن کالا»، «زمان تحویل کالا»، «سود اعضای کانال توزیع»، و «پشتیبانی اعضای کانال توزیع» به عنوان عوامل اصلی موثر بر افزایش میزان وفاداری خرده فروشان طی چهار فرضیه فرعی، مورد تحلیل قرار گرفته است. روش تحقیق بر حسب هدف، کاربردی و ارزیابی و بر اساس روش، توصیفی پیمایشی مقطعی است. جامعه تحقیق، خرده فروشان مواد غذایی، آرایشی – بهداشتی و شیرینی و شکلات واقع در سطح شهر تهران بوده اند. تعداد کل نمونه آماری ۱۵۰ خرده فروش در نظر گرفته شده است. برای اینکه نمونه آماری، مناسب و معرف جامعه آماری تحقیق باشد، از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است. به منظور جمع آوری داده های تحقیق از پرسشنامه «محقق ساخته» استفاده شد و روایی محتوایی سوالات و پایایی پرسشنامه با مطالعه اولیه و بررسی و انجام اصلاحاتی با به کارگیری آن در گروه نمونه و نهایتا با اندازه گیری آلفای کرونباخ، مورد سنجش و تایید قرار گرفته است. تفسیر نتایج آزمون حاکی از آن است که خرده فروشان نسبت به انجام به موقع تعهد شرکت های پخش در رابطه با زمان تحویل کالاهای مورد درخواست آنها حساس اند و انتظار دارند تا کالا دقیقا مطابق زمانبندی به آنان تحویل شود. خرده فروشان از نحوه پشتیبانی شرکت های پخش در ارتباط با تامین کالاهای جدید و رفع کمبودهای صنف خرده فروشی رضایت کافی ندارند و سیاست های پشتیبانی، انگیزشی و اطلاع رسانی فعلی شرکت های پخش را در افزایش میزان وفاداری خود کافی نمی دانند. همچنین بسیاری از خرده فروشان میزان سودآوری کالاها را عامل مهمی در افزایش میزان وفاداری خود می دانند.