مقاله تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای گردشگری خارجی استان اصفهان با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در برنامه ریزی و توسعه گردشگری از صفحه ۱۳ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای گردشگری خارجی استان اصفهان با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ریزی
مقاله تحلیل سوات
مقاله فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی
مقاله گردشگری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبریان بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: خزایی پول جواد
جناب آقای / سرکار خانم: بالویی جام خانه هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
راهبرد، برنامه ای جامع برای اقدامات یک بنگاه است که جهت گیری های اصلی آن را مشخص می کند و رهنمودهایی برای تخصیص منابع در مسیر کسب هدف های بلندمدت ارائه می دهد. انتخاب راهبرد مناسب، کاری پیچیده و حتی مخاطره آمیز است، زیرا هر، سازمان را به یک محیط رقابتی خاص هدایت می کند و چگونگی برنامه ریزی مدیران برای تطبیق قوت ها و ضعف های سازمان، فرصت ها و تهدیدهای محیطی را معین می سازد. با تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها، سازمان ها می توانند راهبردهایی متناسب با نقاط قوت، حذف نقاط ضعف و استفاده از فرصت ها برای رویارویی با تهدیدها تدوین نمایند. هدف از این مقاله، تحلیل صنعت گردشگری استان اصفهان با توجه به محیط داخلی (نقاط قوت و ضعف) و محیط خارجی (فرصت ها و تهدیدها) است. در رتبه بندی عوامل درونی و بیرونی، از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که نقاط قوت، فرصت، تهدید و ضعف به ترتیب، از بیشترین اهمیت در برنامه ریزی راهبردی برخوردار هستند. همچنین در مجموعه نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای گردشگری خارجی استان اصفهان به ترتیب، شهرت و آوازه بین المللی، کیفیت و امنیت سیستم های حمل و نقل، افزایش تدریجی رشد صنعت گردشگری جهانی و تحریم ها و تبلیغات منفی کشورهای غربی نسبت به ایران، بالاترین اولویت و رتبه را به خود اختصاص داده اند.