مقاله تحلیل مکانی فضاهای ورزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و ارائه مدل مطلوب (مطالعه موردی: منطقه یک شهر تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مدیریت ورزشی (حرکت) از صفحه ۵ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: تحلیل مکانی فضاهای ورزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و ارائه مدل مطلوب (مطالعه موردی: منطقه یک شهر تهران)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فضای ورزشی
مقاله GIS
مقاله تحلیل مکانی
مقاله تهران
مقاله برنامه ریزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی سیدحسینی رسول
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی زاده رضا
جناب آقای / سرکار خانم: هنری حبیب
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی سیدحسینی ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق با هدف تحلیل مکانی فضاهای ورزشی منطقه یک شهر تهران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و ارائه مدل مطلوب به روش توصیفی – تحلیلی انجام گرفت. نمونه آماری تحقیق برابر با جامعه آماری و شامل کلیه فضاهای ورزشی منطقه یک تهران (۵۴ فضای ورزشی) است. اطلاعات توصیفی فضاهای ورزشی از اسناد و مدارک موجود در ادارات جمع آوری شد. سپس با حضور محقق در مکان های مورد بررسی با استفاده از دستگاه GPS، موقعیت جغرافیایی (طول و عرض جغرافیایی) این مکان ها ثبت شد و اطلاعات مکانی منطقه نیز از نقشه های کاربری اراضی به دست آمد. اطلاعات به دست آمده در محیط نرم افزار Arc-GIS 10 تحلیل و بررسی شد. نتایج نشان داد که فضاها و اماکن ورزشی با استانداردهای تعریف شده تطابق کامل ندارند و سرانه ورزشی منطقه نیز کمتر از سرانه ورزشی استاندارد است. به صورت کلی، استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) روشی مناسب برای تحلیل مکانی فضاهای ورزشی است.