مقاله تحلیل میزان کسورات اعمال شده سازمان های بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی نسبت به صورت حساب های ارسالی بیمارستان های آموزشی شهر خرم آباد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: تحلیل میزان کسورات اعمال شده سازمان های بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی نسبت به صورت حساب های ارسالی بیمارستان های آموزشی شهر خرم آباد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیمه تامین اجتماعی
مقاله خدمات بهداشتی-درمانی
مقاله بیمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی علی
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی امیرعباس
جناب آقای / سرکار خانم: چراغ بیگی رامین
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: ولی نژادی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: منبع اصلی درآمد بیمارستان ها، ارائه و فروش خدمات به بیمه شدگان سازمان های بیمه گر می باشد. بنابراین کنترل این منابع به منظور استفاده صحیح و کارآمد و جلوگیری از هدر رفتن آن ها می تواند به ارتقا کیفیت خدمات و تسهیلات به بیمه شدگان و سایر افراد جامعه کمک کند. از این رو، هدف این پژوهش شناسایی میزان کسورات اعمال شده سازمان های بیمه گر خدمات درمانی و تامین اجتماعی نسبت به هزینه های ارسالی بیمارستان های آموزشی دانشگاه بود.
روش بررسی: مطالعه حاضر، توصیفی – مقطعی و از نوع پژوهش های کاربردی و مستندات پژوهش شامل تمام صورت حساب های ارسالی بیمارستان های آموزشی خرم آباد به سازمان های بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی در سال ۱۳۸۹ بود. ابزار جمع آوری داده ها چک لیست بود و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین کسورات بستری و سرپایی، نسبت به صورت حساب های ارسالی به سازمان بیمه خدمات درمانی ۴٫۲۲ درصد بود. بیشترین و کمترین میزان کسورات، به ترتیب مربوط به بیمارستان شهدای عشایر با ۵٫۴۶ درصد و بیمارستان اعصاب و روان با ۰٫۱۸ درصد بود. همچنین هزینه بیهوشی بیشترین درصد کسورات (۱۸٫۴۶ درصد) را داشت. میانگین کسورات بستری و سرپایی نسبت به صورت حساب های ارسالی به بیمه تامین اجتماعی ۴٫۶ درصد بود. بیمارستان شهدای عشایر با ۶٫۲۴ درصد بیشترین و بیمارستان اعصاب و روان با ۰٫۱۹ درصد کمترین میزان کسورات برخوردار بودند.
نتیجه گیری: اگرچه درصد کمی از صورت حساب های ارسالی، مشمول کسورات شده بودند، اما همین مقدار کم کسورات نیز بار مالی قابل توجهی را به بیمارستان ها تحمیل کرده بود. مستند سازی ناقص پرونده، عدم آشنایی با سیستم اطلاعات بیمارستان، ثبت ناقص و اشتباه وارد کردن کد بیمه، زیاده خواهی، محاسبات اشتباه، عدم آموزش کافی و عوامل دیگر از علل مهم کسورات بودند. با توجه به نتایج به دست آمده، توصیه می شود که دانشگاه جهت کم کردن میزان کسورات، سیاستی مناسب اتخاذ کند.