مقاله تحلیل مولفه های اثرگذار بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها (مطالعه موردی: شهر ارومیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مطالعات مدیریت شهری از صفحه ۵۷ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: تحلیل مولفه های اثرگذار بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها (مطالعه موردی: شهر ارومیه)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت
مقاله شهروندان
مقاله اداره امور شهری
مقاله شهر ارومیه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرور رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی میرنجف
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی زاد شمس اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: در مدیریت امور شهری، مشارکت شهروندان به عنوان عنصر کلیدی در راستای دستیابی به اهداف پیش بینی شده، از اهمیت بسزایی برخوردار است. زیرا مشارکت دادن شهروندان موجب خواهد شد تا آنان در انجام امور شهری مسوولیت و تعهد را بپذیرند. در این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت امور شهری، میزان مشارکت شهروندان ارومیه و عوامل موثر بر آن، شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته است.
روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و از پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات از میان ۳۸۴ سرپرست خانوار نمونه در مناطق چهارگانه شهر ارومیه به روش نمونه گیری خوشه ای (چند مرحله ای) استفاده شده است.
یافته ها و نتیجه گیری: حاکی از آن است که بیشترین و کمترین میزان مشارکت در مناطق ۱ و ۲ به ترتیب با میانگین ۶۲% و ۵۱% در ۸ مولفه بوده است. به طور کلی در شهر ارومیه از میان مولفه های مورد بررسی، بیشترین میزان مشارکت شهروندان در مولفه پاکسازی محیط شهری، با %۷۱٫۵ بوده و کمترین میزان مشارکت شهروندان در مولفه درختکاری در محله و شهر، با %۳۱٫۵ بوده است. همچنین، میانگین مشارکت شهروندان در مناطق چهارگانه ارومیه حدود %۵۵٫۵ درصد بوده که نشان از مشارکت متوسط در اداره امور شهر دارد و عوامل موثر بر آن عبارتند از سن، تحصیلات، بعد خانوار، سابقه سکونت در محل، وضع فعالیت، نوع شغل و نوع مسکن بوده است. متغیرهای میزان درآمد و میزان هزینه خانوار هیچ گونه رابطه معناداری با میانگین مشارکت شهروندان نشان نداده اند. در تحلیل مدل رگرسیونی چند متغیره نیز مشخص شد که متغیرهای وارده بر مدل، ۵۲ درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند. در این میان سهم متغیرهای مستقل بعد خانوار، سابقه سکونت در محل و نوع شغل از همه بیشتر بوده است. متغیر تحصیلات کمترین سهم در تبیین متغیر وابسته را ایفاد می نماید.