مقاله تحلیل مورفومتریک پروفایل بینی در بیماران با مال اکلوژن اسکلتی Cl II که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۵۰۳ تا ۵۱۱ منتشر شده است.
نام: تحلیل مورفومتریک پروفایل بینی در بیماران با مال اکلوژن اسکلتی Cl II
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مال اکلوژن
مقاله بینی
مقاله سفالومتری
مقاله تحلیل مولفه های اصلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقیان سعید
جناب آقای / سرکار خانم: شیروانی امین
جناب آقای / سرکار خانم: فخاری نوشین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: میزان برآمدگی نیمرخ بینی در طرح درمان بیماران کلاس II مدنظر قرار می گیرد. هدف این پژوهش، بررسی خصوصیات مورفومتریک نیمرخ بینی در بیماران کلاس II در یک نمونه از جامعه ایرانی بود.
مواد و روش ها: این مطالعه تحلیلی – مقطعی و بدون جهت می باشد که با به کارگیری تحلیل مورفومتریک روی رادیوگرافی های سفالومتریک ۱۲۳ بیمار اسکلتال کلاس II انجام گرفت. برهم پوشانی رادیوگرافی ها با استفاده از برهم پوشانی پروکراست انجام شد. آنالیز مولفه های اصلی بر روی ۸ نقطه بافت نرم بینی و ۱۵ نقطه بافت سخت جهت توصیف تمایلات طبیعی موجود انجام گرفت. آنالیز رگرسیون چند خطی برای تعیین شدت ارتباط خصوصیات مورفولوژیک بافت سخت و پروفایل بافت نرم بینی استفاده شد. آنالیز مولفه های اصلی توسط نرم افزار Viewbox 4 و آنالیز رگرسیون با سطح معنی داری ۰٫۰۵ توسط نرم افزار SPSS نسخه ۱۵ انجام شد.
یافته ها: تنوع نیمرخ بافت نرم بینی با ۲۲ مولفه اصلی توصیف شد. هفت مولفه اصلی اول بافت نرم در افراد کلاس  IIدر حدود ۸۸٫۵ درصد کل واریانس شکل را شامل می شود. شدت همبستگی خصوصیات مورفولوژیک بافت سخت و نیمرخ بافت نرم بینی ۳۵٫۵ درصد برآورد شد.
نتیجه گیری: افراد کلاس II تنوع مختلفی از شکل بینی دارند و بین الگوی اسکلتی بیماران با مال اکلوژن کلاس II و شکل بینی آن ها ارتباطی وجود ندارد.