مقاله تحلیل موانع پذیرش طرح یکپارچه سازی اراضی از دیدگاه کشاورزان استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی از صفحه ۹۷ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: تحلیل موانع پذیرش طرح یکپارچه سازی اراضی از دیدگاه کشاورزان استان فارس
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موانع
مقاله یکپارچه سازی اراضی
مقاله استان فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقت محمدصالح
جناب آقای / سرکار خانم: ایروانی هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: کلانتری خلیل
جناب آقای / سرکار خانم: قدیمی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی در این تحقیق، تحلیل موانع پذیرش طرح یکپارچه سازی اراضی از دیدگاه کشاورزان استان فارس است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کشاورزان استان فارس بود که از بین آن ها تعداد ۲۵۰ نفر به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعیین گردید و داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه گردآوری شد. روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه بر اساس نظر اساتید و متخصصان مربوطه تایید و پایایی آن نیز بر اساس آلفای کرونباخ (۰٫۸۳) تایید گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS استفاده گردیده است. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی موانع اثرگذار بر پذیرش طرح یکپارچه سازی اراضی در ۴ عامل زراعی، اجرایی، اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی بسته بندی شدند که در مجموع این عوامل ۶۶٫۱۲۸ درصد از واریانس کل را تبیین نمودند.