مقاله تحلیل مناسبات قدرت در اندیشه میشل فوکو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مطالعات سیاسی از صفحه ۹۳ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: تحلیل مناسبات قدرت در اندیشه میشل فوکو
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قدرت
مقاله گفتمان
مقاله تبارشناسی
مقاله دیرینه شناسی
مقاله پدیدارشناسی
مقاله ساخت گرائی
مقاله هرمنوتیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داوودی علی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از مجادله برانگیزترین مباحثات فکری در حوزه نظریه های سیاسی، بحث پیرامون چرخش مفهوم قدرت در دیدگاه متفکرانی نظیر میشل فوکو است. متفکران هم سلک فوکو با عدول از دیدگاه های رایج، قدرت را نه صرفا در ارتباط با سازوکارهای ساختارهای رسمی یا در قالب صرفا سیاسی، بلکه منتشر در تمام حوزه های اجتماعی می دانند. فوکو خود می گوید که می خواهد راه دیگری پیشنهاد کند که ما را زودتر به «اقتصاد جدید روابط قدرت» برساند، راهی که تجربی تر، دارای ارتباط نزدیک تر با وضعیت جاری ما و متضمن رابطه بیشتری میان نظریه و عمل است. در این مقاله سعی می شود ابتدا خاستگاه فکری میشل فوکو به عنوان یکی از تاثیرگذارترین متفکران قرن بیستم مورد بررسی قرار گیرد، سپس مفهوم قدرت و روابط آن با آزادی و دانش در دیدگاه این متفکر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.