مقاله تحلیل مقایسه ای استفاده از رسانه ها در مناطق شهری و روستایی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در توسعه روستایی (نامه علوم اجتماعی) از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: تحلیل مقایسه ای استفاده از رسانه ها در مناطق شهری و روستایی ایران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رادیو
مقاله رسانه ها
مقاله ارتباطات
مقاله توسعه
مقاله فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی
مقاله توسعه روستایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کلانتری عبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: رستم علی زاده ولی اله
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه وسایل ارتباطی و اطلاعاتی، نقش مهمی در تغییرات زندگی و توسعه در مناطق روستایی و شهری دارد. تغییرات مذکور، تدریجی است و در بلندمدت خود را نشان می دهد، بنابراین، در حال حاضر همگان بر نقش و تاثیر رسانه ها در ایجاد تغییرات و دگرگونی های اجتماعی، جدا از شدت و ضعف و حدود آن، اذعان دارند. در پژوهش حاضر، با توجه به نقش رسانه های جمعی و وسایل ارتباطی و اطلاعاتی در توسعه، به ویژه توسعه روستایی، وضعیت مصرف رسانه ای در مناطق روستایی مورد بررسی قرار گرفته است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این بوده است که وضعیت مصرف رسانه ای در نواحی روستایی ایران، خواه رسانه های سنتی و جمعی و خواه رسانه های نوین، از جمله اینترنت به عنوان یکی از اجزای اصلی فناوری-های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، به چه نحو است. به طور طبیعی، به عنوان معیار ارزیابی، این موضوع باید در ارتباط با نواحی شهری ایران بررسی شود تا فاصله و شکاف بین نواحی شهری و روستایی ایران، به لحاظ دسترسی و مصرف رسانه ای مشخص شود. نتایج پژوهش حاضر بیانگر این است که میزان مصرف رسانه ای در مناطق روستایی، نسبت به مناطق شهری کم است. در ضمن، فاصله و شکاف مصرف رسانه ای در هر سه نوع وسایل ارتباط جمعی، یعنی رسانه های نوشتاری یا سنتی، جمعی و نوین مشاهده پذیر است.