مقاله تحلیل مفهوم امید به بهبودی بیمار در پرستاران بخش های ویژه: الگوی هیبرید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: تحلیل مفهوم امید به بهبودی بیمار در پرستاران بخش های ویژه: الگوی هیبرید
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امید به بهبودی
مقاله پرستار
مقاله بیمار
مقاله بخش ویژه
مقاله تحلیل مفهوم
مقاله الگوی هیبرید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی فروغ
جناب آقای / سرکار خانم: مردانی حموله مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پرستاران به عنوان یکی از کلیدی ترین اعضای تیم مراقبت از بیماران بخش های ویژه به شمار می روند، که در روند بهبودی و یا تغییر وضعیت سلامتی بیمار نقش اساسی دارند. با این وجود به نظر می رسد میزان مراقبت آن ها از بیمار به درجه امید پرستاران به بهبودی بیمار بستگی دارد. از این رو امید پرستار به بهبودی بیمار می تواند از ارکان مهم در نحوه ارایه مراقبت به بیمارمحسوب گردد. با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه به تحلیل مفهوم امید پرستار به بهبودی بیمار بستری در بخش های ویژه پرداخت.
روش: برای تحلیل مفهوم امید پرستار به بهبودی بیمار از الگوی هیبرید که شامل سه مرحله نظری، کار در عرصه و تحلیل نهایی است، استفاده گردید و مصاحبه ها به روش تحلیل محتوای استقرایی، تحلیل شدند.
یافته ها: مفهوم امید پرستار به بهبودی بیمار در مرحله نظری با خصوصیات «در دسترس بودن، حرفه ای بودن، انتظار مثبت، آینده محوری، هدفمندی و …» مشخص شد. در مرحله عرصه، تعریف عملی مفهوم (امید در پرستاران مجموعه خصوصیاتی است که برای مراقبت پرستاری با کیفیت از بیمار ضروری است) مطرح گردید. در مرحله تحلیل نهایی مفهوم با خصوصیات انتظاری پویا، واقع گرایانه، مبتنی بر هدف که عملکرد و نگرش بهتری در ارایه مراقبت پرستاری موثر همراه با آرامش خاطر برای پرستار خواهد بود، تعریف شد.
نتیجه گیری: تحلیل مفهوم امید پرستار به بهبودی بیمار در نحوه مراقبت از بیمار بخش ویژه نشان دادکه آگاهی پرستار از مضامین امید می تواند در امر مراقبت (اصلی ترین وظیفه پرستار)با آرامش خاطر و به بهترین شکل برای بیمار انجام پذیرد.