مقاله تحلیل مسیر اثر هوش معنوی و هوش اخلاقی بر خود شکوفایی و رضایت از زندگی در سالمندان شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۴ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: تحلیل مسیر اثر هوش معنوی و هوش اخلاقی بر خود شکوفایی و رضایت از زندگی در سالمندان شهر اصفهان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش معنوی
مقاله هوش اخلاقی
مقاله خودشکوفایی
مقاله رضایت از زندگی
مقاله سالمند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امامی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: مولوی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: کلانتری مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش، تعیین اثر هوش معنوی و هوش اخلاقی بر خودشکوفایی و رضایت از زندگی در سالمندان شهر اصفهان براساس الگوی معادلات ساختاری بود. روش این پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه ۱۲۸۵۸۱ نفر سالمندان شهر اصفهان در سال ۱۳۹۲ بود که حداقل ۶۰ سال داشتند. از این جامعه ۱۰۰ نفر (۴۴ زن و ۵۶ مرد)، با روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای از ۸ نقطه شهر اصفهان انتخاب شدند. داده های پژوهش به کمک پرسشنامه های خودشکوفایی (مزلو، ۱۹۷۷)، شاخص رضایت از زندگی سالمندان (LSI، نوگارتن و هوایرست، ۱۹۹۸)، هوش معنوی (کینگ، ۲۰۰۸) و هوش اخلاقی (لنیک و کیل، ۲۰۰۵) جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-19 انجام گرفت. ضرایب آلفا و نیز برازش الگوی پیشنهادی با داده ها رضایت بخش بودند. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که در الگوی به دست آمده، اثر هوش اخلاقی بر خودشکوفایی و رضایت از زندگی معنادار است (p>0.001)، ولی اثر هوش معنوی بر این دو متغیر معنادار نبود.