مقاله تحلیل مدیریت مواد زائد جامد شهری، با تاکید بر بازیافت زباله (مطالعه موردی، شهر بوکان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در جغرافیا و برنامه ریزی محیطی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان) از صفحه ۹۱ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: تحلیل مدیریت مواد زائد جامد شهری، با تاکید بر بازیافت زباله (مطالعه موردی، شهر بوکان)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مواد زاید جامد شهری
مقاله مدیریت زباله
مقاله بازیافت
مقاله شهر بوکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضرابی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی جمال
جناب آقای / سرکار خانم: آهنگری شورش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدیریت مواد زاید جامد شهری در معنای کلی خود فرایندی چند وجهی است و از مولفه های متفاوتی برخوردار است.برای شناخت این نوع مدیریت باید مولفه ها و عناصر (کاهش از مبدا، تولید، ذخیره و پردازش، جمع آوری، حمل و نقل، بازیافت، دفع و مراقبت های بعد از دفع) آن شناخته شوند، تا راه حل علمی برای برون رفت از مشکلات موجود به دست آید. بنابراین، هدف از تحقیق حاضر کمک به بهینه کردن سیستم مدیریت مواد زاید جامد شهر بوکان است. روش پژوهش به صورت توصیفی، تحلیلی و پیمایشی است و روش گرد آ وری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، میدانی و تکمیل پرسشنامه در ۳ ناحیه شهرداری بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از SPSS و آمار استنباطی (رگرسیون ساده خطی و ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شده است. یافته های نشان می دهد که در شهر بوکان روزانه بیش از ۱۵۰ تن زباله تولید می شود که بیشترین مواد فساد پذیر با ۷۷٫۹ درصد و کمترین با ۱٫۳ درصد مربوط به فلزات است. ۲۲٫۱ درصد کل زباله ها غیر از مواد فساد پذیر است که حدود ۱۲٫۵ درصد آن را زباله های قابل بازیافت تشکیل می دهد. ۷۹٫۱ درصد پاسخگویان اظهار کرده اند که در زباله های تولید شده خانگی مواد قابل بازیافت وجود دارد. نتایج حاصل نشان می دهد که زمینه حضور مردم در طرح ها و برنامه های مدیریت مواد زاید جامد فراهم نشده به طوری که ۴۹٫۷ درصد از سرنوشت زباله ها بی اطلاع اند. ۵۸٫۸ درصد از هزینه جمع آوری زباله ها اطلاع کافی ندارند. فرهنگ سازی و بهبود زیر ساخت های مربوط به بازیافت زباله ۵۶٫۷ درصد ضعیف بوده است. بنابراین، به طور کلی، مشخص می شود که شهرداری بوکان در زمینه مدیریت اصولی مواد زاید جامد، به خصوص بازیافت زباله موفق نبوده است.