مقاله تحلیل محیط درونی بر اساس مدل وایزبورد در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۱ در پیاورد سلامت از صفحه ۱۰۱ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: تحلیل محیط درونی بر اساس مدل وایزبورد در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل
مقاله محیط درونی
مقاله مدل وایزبرد
مقاله بیمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفارانی سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: عرب محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: آهنگر علی
جناب آقای / سرکار خانم: فیاض بخش احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: روشهای متفاوتی برای ارزیابی درونی یا همان بررسی نقاط قوت و ضعف داخلی سازمانها در برنامه ریزی های استراتژیک وجود دارد. در مدل شش بعدی وایزبورد شش عامل درونی شامل ساختار سازمانی، رهبری، هماهنگی، مکانیسم پاداش و ارتباطات بعنوان عوامل اثرگذار داخلی درنظر گرفته شده اند. در این مطالعه وضعیت سه از شش متغیر مدل وایزبورد بعنوان عوامل اصلی محیط داخلی سازمان در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران مورد بررسی قرار می گیرند.
روش بررسی: این مطالعه به صورت توصیفی – تحلیلی و در مقطع زمانی سال ۱۳۸۹تا ۱۳۹۰ انجام گرفته است. جامعه پژوهش شامل کلیه پرسنل بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند. نمونه گیری به روش تصادفی بوده و ۵۸۰ نفر انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه دارای ضریب پایایی ۹۱% است جمع آوری شدند و در نهایت تحلیل آنها با نرم افزار SPSS انجام شد.
یافته ها: ۳% شرکت کنندگان زیردیپلم، ۱۳% دیپلم، ۷٫۸% فوق دیپلم، ۶۶٫۴% لیسانس، ۲٫۶% فوق لیسانس و ۵٫۴% آنها دکترا به بالا هستند، ۷۲٫۶% در گروه درمانی و ۱۹٫۸% در گروه غیردرمانی قرار دارند. میانگین امتیاز متغیرهای هدف گذاری، ساختار سازمانی و رهبری به ترتیب ۲۴٫۴۷، ۲۰٫۳۷ و ۲۲٫۰۶ بدست آمد.
نتیجه گیری:. بر اساس یافته های پژوهش وضعیت بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران با اولویت زیر دچار ضعف هستند و به این ترتیب احتیاج به بازنگری دارند: ابتدا ساختار سازمانی، سپس رهبری و در نهایت هدف گذاری در سازمان که وضعیت بهتری از سایر متغیرها در بیمارستانهای مورد مطالعه دارد.