مقاله تحلیل محیط داخلی بیمارستان شهید رجایی گچساران بر مبنای مدل شناخت سازمانی وایزبورد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۱ در پیاورد سلامت از صفحه ۳۷۶ تا ۳۸۲ منتشر شده است.
نام: تحلیل محیط داخلی بیمارستان شهید رجایی گچساران بر مبنای مدل شناخت سازمانی وایزبورد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی
مقاله محیط داخلی
مقاله بیمارستان
مقاله مدل وایزبورد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودیان اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی فر جمیل
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودیان یوسف
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی مسلم
جناب آقای / سرکار خانم: امیریان زاده مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدمیثم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ارزیابی محیط داخلی بیمارستان به عنوان مهمترین مرحله در برنامه ریزی استراتژیک در نظر گرفته می شود. از این طریق ضمن شناخت نقاط ضعف و محدودیت های سازمان به ویژه موارد تاثیرگذار بر عملکرد، پتانسیل پاسخ گویی سازمان برای آنها نیز تعیین می گردد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی محیط داخلی بیمارستان شهید رجایی گچساران بر مبنای مدل شناخت سازمانی وایزبورد به انجام رسید.
روش بررسی: در یک پژوهش توصیفی مقطعی، تعداد ۱۲۳ نفر از کارکنان بیمارستان شهید رجایی گچساران بر اساس فرمول و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و وارد مطالعه شدند. داده ها توسط پرسشنامه استاندارد «وایزبورد» مشتمل بر ۳۵ سوال در هفت حیطه جمع آوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و به کمک آزمون t به انجام رسید.
یافته ها: در میان متغیرهای شش گانه مورد پژوهش، متغیر ارتباطات با میانگین و انحراف معیار ۳٫۱۵±۱٫۲۵ بهترین وضعیت و متغیر مکانیسم پاداش با میانگین و انحراف معیار ۴٫۵۹±۱٫۳۲ بدترین وضعیت را به خود اختصاص دادند. اختلاف آماری معنی داری بین کلیه متغیرها بجز متغیر رهبری نسبت به امتیاز خنثی مشاهده شد.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش بیمارستان شهید رجایی گچساران در بعد هدف گذاری، ساختار سازمانی، هماهنگی، ارتباطات درون سازمانی و نگرش کارکنان نسبت به تغییر دارای نقطه قوت و در بعد پاداش دارای ضعف می باشد؛ همچنین در بعد رهبری دارای وضعیت خنثی بوده و فاقد قوت یا ضعف مشخصی می باشد.