مقاله تحلیل محتوای کتب مبانی جامعه شناسی مورد تدریس در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور به منظور انطباق این کتب با سرفصل های مصوب و کتب مبانی معتبر خارجی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در جهانی رسانه از صفحه ۷۵ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: تحلیل محتوای کتب مبانی جامعه شناسی مورد تدریس در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور به منظور انطباق این کتب با سرفصل های مصوب و کتب مبانی معتبر خارجی
این مقاله دارای ۳۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل محتوی
مقاله کتب مبانی جامعه شناسی
مقاله مفاهیم اساسی جامعه شناسی
مقاله روش شناسی جامعه شناسی
مقاله چالش های جامعه شناسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی تبریزی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر با استعانت از نتایج حاصل از تحلیل محتوای کتب مبانی جامعه شناسی مورد تدریس در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور تنظیم شده است. با استفاده از روش تحلیل محتوا در گام اول ۲۰ اثر اعم از تالیف یا ترجمه شناسایی و انتخاب شدند و درگام بعد ۵ منبع به عنوان رایج ترین و پراستفاده ترین منابع درسی برای تحلیل محتوا برگزیده شدند. کتب انتخاب شده بر اساس قواعد و ضوابط تحلیل محتوا ابتدا با بالغ بر ۱۴۸ مقوله رمزگشایی شدند. سپس با توجه به مشابهت هایی که بین برخی مفاهیم، مضامین، موضوعات و معانی در کتب مذکور وجود داشت و با درنظر گرفتن اهداف تحقیق در ۶۴ مقوله گردآوری و در مرحله بعد در ۴۰ طبقه کلی تقسیم شدند. در نهایت با استفاده از پرسشنامه معکوس، اطلاعات و داده ها از منابع مربوطه شناسایی و ثبت شدند. نتایج حاصله از تحلیل محتوای کتب مورد مطالعه بر اساس مقولات چهل گانه تعیین شده، نشان می دهد که کاستی ها، محدودیت ها و نواقص عمده این کتب در مقایسه با کتب مبانی جامعه شناسی معتبر خارجی و سرفصل های مصوب در زمینه های زیر است:
۱- موضوع مطالعاتی جامعه شناسی
۲- نحله ها، پارادایم ها و مکاتب نظری جامعه شناسی
۳- مفاهیم اساسی و موضوعات و مباحث عمده جامعه شناسی
۴- روش شناسی و شیوه های شناخت در جامعه شناسی
۵- جامعه شناسی و ارتباط آن با سایر علوم
۶- وضعیت کنونی جامعه شناسی
۷- حوزه ها و گرایش های تخصصی جامعه شناسی
۸- جامعه شناسی در عمل و فواید آن
۹- فرصت ها، قوت ها، تهدید ها و چالش های رشته و نگاهی به آینده جامعه شناسی
بر اساس نتایج حاصل می توان استدلال کرد که کتب مبانی مورد تدریس با وجود داشتن قابلیت ها و نقاط قوت نسبی، فاقد استانداردها و کیفیت و کمیت مورد انتظار هستند، و ضرورت بازنگری و تولید و خلق منابع جدید و متناسب با استانداردهای بین المللی و کتب معتبر خارجی و بر اساس ارزش های ملی، فرهنگی و بومی حس می شود.