مقاله تحلیل محتوای کتاب های درسی علوم تجربی دوره ابتدایی از لحاظ میزان پرداختن به انواع پرسش های درسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۳ در پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی) از صفحه ۱۳۲ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: تحلیل محتوای کتاب های درسی علوم تجربی دوره ابتدایی از لحاظ میزان پرداختن به انواع پرسش های درسی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش ابتدایی
مقاله انواع پرسش ها
مقاله تحلیل محتوا
مقاله علوم تجربی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی یزدی عطیه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: احمدیان مینا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتاب های درسی علوم تجربی دوره ابتدایی از لحاظ میزان پرداختن به انواع پرسش های درسی بود. در این پژوهش، از روش توصیفی جهت مشخص شدن انواع پرسش ها و از روش تحلیل محتوا به منظور بررسی و تحلیل میزان پرداختن کتب علوم تجربی به انواع پرسش ها استفاده شد. بدین منظور، واحد تحلیل، جملات پرسشی کتاب بود. با توجه به محدود بودن جامعه آماری که شامل کتب علوم تجربی دوره ابتدایی می شد، روش نمونه گیری اتخاذ نشد و کل جامعه آماری جهت بررسی انتخاب گشت. ابزار جمع آوری اطلاعات چک لیست تحلیل محتوا بود که روایی آن توسط متخصصان علوم تربیتی تعیین گردید. همچنین پایایی ابزار به وسیله فرمول ویلیام اسکات محاسبه شد که ضریب توافق ۸۱% را نشان داد. یافته ها حاکی از آن است که در کتاب درسی علوم تجربی سال اول ابتدایی، سوال های هم گرا و فردمدار، بیشترین فراوانی و سوال نتیجه مدار، کمترین فراوانی را دارا هستند. در کتاب درسی علوم تجربی سال دوم ابتدایی، سوال های هم گرا و زمینه ای، بیشترین فراوانی و سوال نتیجه مدار، کمترین فراوانی را دارا هستند. در کتاب های درسی علوم تجربی سال سوم و چهارم ابتدایی، سوال های هم گرا و عملی، بیشترین فراوانی و سوال نتیجه مدار، کمترین فراوانی را دارا هستند. در کتاب درسی علوم تجربی سال پنجم ابتدایی، سوال های هم گرا و موضوع محور، بیشترین فراوانی و سوال های نتیجه مدار و پیش بین، کمترین فراوانی را دارا هستند. همچنین نتایج آزمون خی دو نشان داد که بین مقادیر مشاهده شده و مورد انتظار در انواع سوال های درسی در کلیه کتاب های درسی علوم تجربی دوره ابتدایی، تفاوت معنادار وجود دارد.