مقاله تحلیل محتوای چکیده پایان نامه های کارشناسی ارشد کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و علوم و تحقیقات از سال ۱۳۸۰ ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات از صفحه ۱۱۲ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: تحلیل محتوای چکیده پایان نامه های کارشناسی ارشد کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و علوم و تحقیقات از سال ۱۳۸۰ ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل محتوا
مقاله چکیده
مقاله پایان نامه
مقاله دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
مقاله دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مقاله کتابداری و اطلاع رسانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وزیرپورکشمیری مهردخت
جناب آقای / سرکار خانم: سه دهی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: صابری محمدکریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر، با هدف تحلیل محتوای چکیده پایان نامه های کارشناسی ارشد کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و علوم و تحقیقات انجام گرفته است.
روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش، تحلیل محتوا، و ابزار گردآوری اطلاعات، سیاهه وارسی است. جامعه مورد مطالعه، چکیده های فارسی پایان نامه های کارشناسی ارشد کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و علوم و تحقیقات، از ابتدای سال ۱۳۸۰ تا پایان سال ۱۳۸۶ است که از میان پایان نامه های موجود، ۱۵۶ عنوان به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که بیشترین تعداد پایان نامه ها مربوط به سال ۸۶ و دانشگاه علوم و تحقیقات است. از لحاظ روش شناسی پژوهش، بیشتر پایان نامه ها از روش پیمایشی استفاده کرده اند و ابزار گردآوری اطلاعات در بیشتر آنها پرسشنامه بوده است.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که گرایش موضوعی غالب در چکیده پایان نامه های مورد بررسی، مربوط به موضوع فناوری اطلاعات و ارتباط اطلاعاتی، و ضعیف ترین گرایش مربوط به مقوله موضوعی مدیریت است.