مقاله تحلیل محتوای روزنامه های کثیرالانتشار در دوره هشتم ریاست جمهوری اسلامی ایران از نظر مطالب مرتبط با کتاب و کتابخوانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش اجتماعی از صفحه ۴۷ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: تحلیل محتوای روزنامه های کثیرالانتشار در دوره هشتم ریاست جمهوری اسلامی ایران از نظر مطالب مرتبط با کتاب و کتابخوانی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کتاب
مقاله فرهنگ کتاب خوانی
مقاله کتابخانه ها
مقاله روزنامه های کثیرالانتشار
مقاله دولت هشتم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی بتول
جناب آقای / سرکار خانم: نوشین فرد فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر، با هدف تحلیل محتوای روزنامه های اطلاعات، ایران، جمهوری اسلامی و همشهری از نظر مطالب مرتبط با کتاب، کتاب خوانی و کتابخانه ها در دولت هشتم ریاست جمهوری اسلامی ایران اجرا شده است. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش مقاله ها، گزارش ها، معرفی ها و نقدهای منتشره در روزنامه های اطلاعات، ایران، جمهوری اسلامی و همشهری از خرداد ۱۳۸۰ تا مرداد ۱۳۸۴ (جمعا ۲۰۴ ماه) است. داده ها با مراجعه مستقیم به اسناد و مدارک مربوطه گردآوری شده است. برای ارزیابی یافته های پژوهش، داده های حاصل با استفاده از آمارهای توصیفی، جداول فراوانی و نمودارها و آمار استنباطی، آزمون T و تحلیل واریانس دو راهه به کمک نرم افزارهای آماری SPSS و Excell تجزیه و تحلیل شد.
نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که: فعالیت های فرهنگی مربوط به معرفی های کتاب در سطح معناداری است و روزنامه ایران با فعالیت فرهنگی ۵۴٫۰۸ در دولت هشتم بر سایر روزنامه ها پیشی گرفته است. هم چنین بیشترین فعالیت فرهنگی در سال ۸۱ و کمترین فعالیت فرهنگی در سال ۸۴ است.