مقاله تحلیل فضا-مکانی عملکرد ایستگاه های آتش نشانی بر پایه مدیریت بحران با استفاده از روش تلفیقی MCDM و تحلیل شبکه مطالعه موردی: منطقه ۶ تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در مدیریت بحران از صفحه ۵۷ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: تحلیل فضا-مکانی عملکرد ایستگاه های آتش نشانی بر پایه مدیریت بحران با استفاده از روش تلفیقی MCDM و تحلیل شبکه مطالعه موردی: منطقه ۶ تهران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکان یابی
مقاله سیستم اطلاعات جغرافیایی
مقاله مدیریت بحران
مقاله تحلیل شبکه
مقاله MCDM ،AHP
مقاله ایستگاه های آتش نشانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوی سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: سالاروند اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: احمدآبادی علی
جناب آقای / سرکار خانم: فرخی سیس سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: بسحاق محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از میان کاربری ها و خدمات موجود در شهر، استقرار بهینه فضا – مکانی ایستگاه های آتش نشانی به دلیل اهمیت و توجه روز افزون به ارائه خدمات ایمنی و تمهیدات پیش گیری و مقابله با حوادث آتش سوزی و مدیریت بحران در شهرها از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. بی شک خدمات رسانی به موقع ایستگاه های آتش نشانی بیش از هر چیز مستلزم استقرار آنها در مکان های مناسب بوده، تا بتوانند در اسرع وقت و بدون مواجهه با موانع و محدودیت های محیط شهری از یک سو، و نیز با ایجاد کمترین آثار منفی بر زندگی ساکنان شهر از سوی دیگر، به محل حادثه برسند. تهران بزرگ با جمعیت بیش از هشت میلیون نفر به عنوان بزرگ ترین شهر کشور، به علت گسترش موازی و نیز افزایش جمعیت، زمینه های ایجاد حریق را در سطح شهر افزایش داده است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و نیز بهره گیری از روش های تلفیقی تحلیل شبکه و MCDM در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS، توزیع فضایی- مکانی استقرار و شعاع عملکرد ایستگاه های آتش نشانی موجود در منطقه ۶ شهر تهران مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد پراکنش فضایی ایستگاه های آتش نشانی برای مدیریت بهینه بحران در وضعیت موجود از الگوی مناسبی برخوردار نبوده و ایستگاه های موجود در مدت زمان استاندارد ۳ دقیقه نمی توانند کل منطقه را تحت پوشش خدماتی قرار دهند. بنابراین با به کار گیری روش های تحلیلی MCDM و نیز استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP و تلفیق آن با قابلیت های GIS، برای مناطق خارج از شعاع عملکردی ایستگاه های موجود، ۲ ایستگاه جدید مشخص و پیشنهاد گردیده است تا کل فضای مطالعات موردی، بر اساس استاندارد زمانی خودروهای آتش نشانی به محل حریق، تحت پوشش ایستگاه های آتش نشانی قرار گیرد.