مقاله تحلیل فضایی سنجش پایداری اجتماعی شهری (مورد مطالعه: مناطق ۲۲ گانه شهر تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در جغرافیا از صفحه ۱۸۶ تا ۲۱۱ منتشر شده است.
نام: تحلیل فضایی سنجش پایداری اجتماعی شهری (مورد مطالعه: مناطق ۲۲ گانه شهر تهران)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه پایدار
مقاله پایداری اجتماعی شهری
مقاله شاخص پایداری اجتماعی
مقاله مناطق ۲۲ گانه شهر تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشکینی ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: برهانی کاظم
جناب آقای / سرکار خانم: شعبان زاده نمینی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توسعه پایدار شهری و اندازه گیری کمی و نمایش فضایی آن موضوعی مهم در برنامه ریزی شهری محسوب می گردد. مفهوم پایداری شهری دارای ابعاد پنج گانه بوده که بعد پایداری اجتماعی با مواردی چون عدالت اجتماعی، سرمایه اجتماعی و احساس رفاه در محیط شهری ارزیابی می گردد. در پژوهش حاضر تحلیل فضایی سنجش پایداری اجتماعی شهر تهران بر اساس مناطق ۲۲ گانه انجام پذیرفته است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و در زمینه جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است. به منظور تعیین شاخص های سنجش پایداری اجتماعی معیارهای تاثیرگذار در پایداری اجتماعی و بهره گیری از شاخص SSI (شاخص پایداری اجتماعی) مدنظر بوده است. همچنین برای شاخص سازی و انجام محاسبات از نرم افزارهایExcel  وSpss  و برای ترسیم نقشه ها و تولید اطلاعات مکانی از نرم افزار Arc Map استفاده شده است. نتایج یافته های پژوهش حاکی از آن است که مناطق ۱۲، ۶، ۳، ۱ از لحاظ پایداری اجتماعی شرایط مناسبتری نسبت دیگر مناطق شهر تهران دارا بوده و مناطق ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۱۰ مناطق ناپایدار اجتماعی در کلانشهر تهران طبق شاخص های مورد بررسی می باشند.