مقاله تحلیل فضایی برخورداری استان های ایران در شاخص های سلامت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در برنامه ریزی منطقه ای از صفحه ۳۱ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: تحلیل فضایی برخورداری استان های ایران در شاخص های سلامت
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل فضایی
مقاله شاخص های سلامت
مقاله برخورداری
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: صبوری خواه حمید
جناب آقای / سرکار خانم: درویشی هدایت اله
جناب آقای / سرکار خانم: جباری حبیب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عدالت در بخش بهداشت و درمان به عنوان یک ارزش سعی در کاهش تفاوت های میان گروه های مختلف افراد درون جامعه دارد، و دسترسی عادلانه همه افراد جامعه به خدمات بهداشتی و درمانی پیش زمینه ایجاد عدالت در جامعه و موجب ارتقای سطح سلامت و ایجاد فرصت های برابر در جامعه خواهد شد. هدف این پژوهش تحلیل فضایی سطوح برخورداری استان های کشور از لحاظ برخورداری از شاخص های سلامت می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و متغیرها شامل ۲۴ شاخص در زمینه شاخص های سیمای سلامت استان های کشور مربوط به سال ۱۳۸۷و ۱۳۸۵، که در نهایت به ۶ عامل از طریق چرخش واریماکس در تحلیل عاملی تبدیل، که در مجموع ۸۲٫۶۷ درصد از واریانس را می پوشاند. به منظور آگاهی از رتبه استان های کشور در عامل های بارگذاری از روش مولفه های اصلی و همچنین از تکنیک تحلیل خوشه ای جهت سطح بندی نهایی استان های کشور در عامل های تلفیقی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که توزیع جغرافیایی شاخص های سیمای سلامت در بین استان های ایران به صورت نابرابر صورت گرفته است، به طوری که استان های سمنان، خراسان رضوی و یزد برخوردار و استان های سیستان و بلوچستان، کرمان، آذربایجان شرقی و لرستان محروم هستند. در پایان با استفاده از رگرسیون چند متغیر، نسبت به پیش بینی اولویت توسعه استان های کشور اقدام، که بر این اساس ضروری است که عامل های خدمات واحدهای بهداشت و درمان، خدمات حمایتی، خدمات مشاوره ای و اجتماعی، خدمات نهادی و نیروی انسانی، خدمات مراکز و پایگاه های بهداشت و خدمات نیروی انسانی متخصص در اولویت توسعه ی استان های کشور به ترتیب برای استان های خیلی محروم، محروم، کمتر برخوردار، تا حدودی برخوردار، برخوردار و خیلی برخوردار قرار گیرند.