مقاله تحلیل فضایی بافت فرسوده شهری با تاکید بر راهبردهای ساماندهی فیزیکی-فرهنگی (نمونه موردی: شهر اسلام آبادغرب) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در برنامه ریزی فضایی از صفحه ۱۹ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: تحلیل فضایی بافت فرسوده شهری با تاکید بر راهبردهای ساماندهی فیزیکی-فرهنگی (نمونه موردی: شهر اسلام آبادغرب)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بافت فرسوده شهری
مقاله ساختارهای اجتماعی اقتصادی فرهنگی و مدیریتی
مقاله پراکنش فضایی
مقاله اسلام آباد غرب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستمی شاه بختی
جناب آقای / سرکار خانم: نظری نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهرسازی و مدنیت دو دستاورد گرانبهای بشر در طول تاریخ بوده اند. با این حال، همزمان با رشد و گسترش شهرها در طول زمان، قسمت هایی از آنها همانند اجزای یک دستگاه دچار فرسودگی شده و به ترمیم و رسیدگی نیاز پیدا می کنند. بافت های فرسوده شهرها علاوه بر، تحمل بار مسایل کالبدی و فیزیکی، از لحاظ اجتماعی و فرهنگی هم دچار مشکل اند و در واقع از چرخه اقتصادی شهر خارج شده اند. شهر اسلام آباد غرب با جمعیتی حدود ۹۲۰۰۰ نفر هم اکنون با مشکل بافت فرسوده ای به مساحت حدود ۵۸ هکتار در قسمت های مرکزی و شمالی، که جمعیتی حدود ۳۷۰۰۰ نفر را در خود جای داده روبروست. این مقاله در پی یافتن پاسخ برای الف چگونگی پراکنش فضایی بافت فرسوده در شهر اسلام آبادغرب و ب کشف روابط میان ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی با کالبد فرسوده شهر است. در این پژوهش، جامعه آماری شامل ۸۵۴۱ خانوار است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی سادهو فرمول کوکران تعداد ۱۶۰ نمونه از بین انها برای تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند. برای مشخص کردن روایی سوالات از آلفای کرانباخ و برای آزمون سوالات پرسشنامه ها هم از دو روش آماری آزمون T تک نمونه ای (T-Test) و روش همبستگی پیرسن استفاده شده است. با استفاده از دو روش مذکور به آزمون رابطه بین متغیر وابسته فرسودگی بافت در شهر اسلام آباد غرب با ۴ متغیر مستقل: الف) اقتصادی ب) فرهنگی پ) اجتماعی و ت) مدیریتی پرداخته شد. برای آزمون های آماری از نرم افزار SPSS و برای ایجاد بانک اطلاعاتی و ایجاد لایه های موردنیاز و ترسیم نقشه ها از نرم افزار ArcGIS استفاده شده است. ازیافته های تحقیق می توان به الگوی پراکندگی فضایی بافت در قسمت های مرکزی شهر اشاره کرد که از نظر جغرافیایی منطبق با قسمت های قدیمی و متراکم تر شهر است. همچنین نشان دادن رابطه بین ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و عدم مدیریت موجود در بافت با فرسودگی بافت و کالبد آن از دیگر یافته های این تحقیق است که با ضریب اطمینان %۹۵ و بالاترین سطح معناداری ۰٫۰۰۰ تایید شده است.