مقاله تحلیل عوامل موثر بر کیفیت زندگی کاری کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان یزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۱۹ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: تحلیل عوامل موثر بر کیفیت زندگی کاری کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان یزد
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی کاری
مقاله کارکنان تربیت بدنی
مقاله محیط سازمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طلایی اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: عروف زاده شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: نادریان جهرمی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: رضوی محمود آبادی سیدمحمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق با هدف تحلیل عوامل موثر بر کیفیت زندگی کاری کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان یزد در سال ۱۳۸۹ انجام گرفته است. حجم نمونه آماری به دلیل کوچک بودن جامعه آماری، منطبق با جامعه آماری، تعداد ۱۴۴ نفر انتخاب گردید. این پژوهش از نوع توصیفی و به شیوه پیمایشی اجرا گردید. جهت اندازه گیری عوامل موثر بر کیفیت زندگی کاری آزمودنی ها از پرسشنامه استاندارد ریچارد والتون استفاده شد که پایایی آن ۰٫۸۴ برآورد گردید.
یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد سطح نمرات مولفه های مختلف کیفیت زندگی کاری از نظر آماری یکسان نمی باشد (۰٫۰۰۱>p) که با بررسی و مقایسه های چند تایی بین مولفه ها، کمترین سطح کیفیت زندگی کاری مربوط به حقوق کافی و منصفانه می باشد و بیشترین سطح کیفیت زندگی کاری مربوط به فرصت امنیت و رشد مداوم، تامین فرصت کاربرد و بهبود توانایی های انسانی و ایمنی و بهداشت در محیط کار می باشد. همچنین نتایج نشان داد که ابعاد نه گانه کیفیت زندگی کاری در سطحی بالاتر از میانگین قرار دارند. همچنین کیفیت زندگی کاری در گروه های مختلف بر حسب جنسیت، سن و تحصیلات از نظر آماری معنی دار نمی باشد ولی بر حسب نوع استخدام، پست سازمانی و سابقه کار کیفیت زندگی کاری از نظر آماری معنی دار می باشد.