مقاله تحلیل عوامل موثر بر پذیرش آموزش مجازی با تاکید بر عوامل درونی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فناوری آموزش (فناوری و آموزش) از صفحه ۲۶۱ تا ۲۷۰ منتشر شده است.
نام: تحلیل عوامل موثر بر پذیرش آموزش مجازی با تاکید بر عوامل درونی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش مجازی
مقاله یادگیری الکترونیکی
مقاله انگیزش
مقاله خودکارآمدی
مقاله مزایای درک شده
مقاله سهولت استفاده ادراک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صنایعی علی
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمیان حمیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اینترنت به طرز چشمگیری بر استقرار آموزش مجازی تاثیر گذاشته است. آموزش مجازی اصطلاحی است که آموزش آنلاین را با استفاده از یادگیری الکترونیکی در بر می گیرد. این پژوهش به تحلیل عوامل موثر بر پذیرش آموزش مجازی؛ با تاکید بر عوامل درونی می پردازد و جامعه آماری آن دانشجویان دانشکده مجازی دانشگاه اصفهان می باشند که پرسشنامه ها را از دو طریق حضوری یا الکترونیکی توسط پست الکترونیک تکمیل نمودند. با توجه به اینکه در دیگر پژوهش ها شناخت کمتری نسبت به عوامل درونی موثر بر یادگیرندگان وجود دارد، در این پژوهش با تاکید خاصی بر این عوامل، انگیزش و خودکارآمدی به عنوان عوامل درونی در نظر گرفته شد و سپس با مبنا قرار دادن مدل پذیرش فناوری، اثر مستقیم متغیرهای انگیزش، سهولت استفاده ادراکی، مزایای ادراک شده، اثر غیر مستقیم متغیرهای تاثیر اجتماعی، کیفیت سیستم، شرایط تسهیلاتی و خودکارآمدی بر تمایل رفتاری و سپس پذیرش دانشجویان نسبت به آموزش مجازی بررسی شد. نرم افزارspss19  و amos18 برای تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت. یافته های حاصل از تحلیل ۱۲۱ پرسشنامه تکمیل شده، نشان دادند، تاثیرات اجتماعی و کیفیت سیستم، بر مزایای درک شده تاثیر دارند و اثر شرایط تسهیلاتی و خودکارآمدی بر سهولت استفاده ادراکی و تاثیر درک سهولت استفاده بر فواید درک شده نشان داده شد. همچنین اثر انگیزش، سهولت استفاده ادراکی و مزایای درک شده به طور مستقیم، بر تمایل دانشجویان و تمایل رفتاری بر استفاده از یادگیری الکترونیکی پذیرفته شد.