مقاله تحلیل عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل تولید: مطالعه موردی صنایع منتخب داروسازی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در علوم اقتصادی از صفحه ۱۱۷ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: تحلیل عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل تولید: مطالعه موردی صنایع منتخب داروسازی ایران
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره وری کل عوامل
مقاله سرمایه انسانی
مقاله فناوری و مقیاس تولید بنگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امینی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاری سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه، عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل(TFP) با تاکید بر شاخص های سرمایه انسانی، فن آوری و مدیریت در ۲۰ صنعت منتخب داروسازی کشور در دوره ۱۳۸۶-۱۳۷۹ بررسی شده است. بهره وری کل عوامل از روش دیویژیا اندازه گیری و عوامل موثر بر آن با استفاده از تکنیک پنل دیتا شناسایی شده است.
عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل در الگوی تخمین زده شده عبارتند از:
درصد شاغلان دارای آموزش عالی (آموزش رسمی)، سرانه هزینه های آموزشی بنگاه (آموزش غیررسمی)، سرمایه تحقیق و توسعه، ارزش ستانده، تعداد تجمعی محصولات جدید، نسبت هزینه های تبلیغات و بازاریابی بر ارزش ستانده بنگاه و نرخ بهره برداری از ظرفیت.
نتایج مطالعه بیانگر تاثیر مثبت و معنا دار متغیرهای: درصد شاغلان دارای آموزش عالی، سرانه هزینه های آموزشی بنگاه، سرمایه تحقیق و توسعه، ارزش ستانده و نرخ بهره برداری از ظرفیت بر بهره وری کل عوامل و تاثیر منفی تعداد تجمعی محصولات جدید و نسبت هزینه های تبلیغات و بازاریابی بر ارزش ستانده بنگاه می باشد. در بین عوامل ذکر شده، درصد شاغلان دارای آموزش عالی، مقیاس تولید بنگاه و نرخ بهره برداری از ظرفیت بیشترین تاثیر را در ارتقای بهره وری کل عوامل داشته اند.