مقاله تحلیل عوامل موثر بر اجرای موفقیت آمیز شش سیگمای ناب در راستای تولید در کلاس جهانی (مورد کاوی صنعت لوازم خانگی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مدیریت صنعتی از صفحه ۷۱ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: تحلیل عوامل موثر بر اجرای موفقیت آمیز شش سیگمای ناب در راستای تولید در کلاس جهانی (مورد کاوی صنعت لوازم خانگی)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شش سیگما
مقاله شش سیگمای ناب
مقاله تولیددرکلاس جهانی
مقاله معادلات ساختاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سپهوند رضا
جناب آقای / سرکار خانم: عارف نژاد محسن
جناب آقای / سرکار خانم: طغرایی سمیرمی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شتاب روزافزون جهانی شدن اقتصاد و تحولات شگرف در عرصه تولیدات صنعتی، فرصتها و چالشهای بزرگی را برای صنایع به وجود آورده است. برای حضور در عرصه اقتصاد جهانی باید جهانی اندیشید و اجرای الگوهای مدیریت و تولید در کلاس جهانی الزامی می باشد. در دنیای رقابتی امروز یکی از اصلی ترین دغدغه های مدیران ارشد سود آوری و کسب نتایج به صورت پایدار است. یکی از الگوهای مدیریتی که به تازگی و بطور گسترده در بنگاه های در کلاس جهانی استفاده می شود، متدولوژی شش سیگمای ناب (LSS) است. با توجه به کاربرد رو به گسترش برنامه شش سیگمای ناب در سازمان های کشور، هدف این مقاله تحلیل عوامل موثر بر موفقیت این برنامه (عوامل بحرانی، عوامل پشتیبان و عوامل وابسته) در راستای تولید در کلاس جهانی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران ارشد و میانی شرکت های فعال در صنعت لوازم خانگی در استان اصفهان می باشند. جهت گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. در این پژوهش با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری ونرم افزار Amos ویرایش ۱۸ به بررسی ۳ فرضیه که شامل تاثیر عوامل بحرانی بر موفقیت شش سیگما ناب، تاثیر عوامل پشتیبان بر موفقیت شش سیگما ناب و تاثیر عوامل وابسته بر موفقیت شش سیگما ناب، پرداخته شده است. با توجه به اطلاعات به دست آمده از طریق پرسشنامه وتجزیه وتحلیل داده ها تمامی فرضیات در سطح اطمینان ۹۵% تایید شدند.