مقاله تحلیل عوامل تاثیر گذار بر توسعه گردشگری پایدار شهرستان سروآباد با استفاده از مدل فازی TOPSIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات مدیریت شهری از صفحه ۶۱ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: تحلیل عوامل تاثیر گذار بر توسعه گردشگری پایدار شهرستان سروآباد با استفاده از مدل فازی TOPSIS
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردشگری
مقاله توسعه پایدار
مقاله گردشگری پایدار
مقاله سروآباد
مقاله TOPSIS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعیده زرآبادی زهراالسادات
جناب آقای / سرکار خانم: مردوخی ناهیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: تبلور یافتن گردشگری به عنوان یک نیاز، تبدیل شدن آن به عنوان بزرگ ترین صنعت خدماتی دنیا و تخصصی شدن گردشگری این فرصت را فراهم کرده تا هر مقصدی جهت بهره جستن از منافع حاصل از گردشگری امیدوار باشد. اما مسلما این کار بدون شناسایی عوامل تاثیر گذار، برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک امکان پذیر نخواهد بود.
با توجه به قابلیت های بالقوه شهرستان سروآباد در زمینه گردشگری که مهم ترین منطقه استان کردستان از لحاظ اهمیت و تعدد جاذبه های طبیعی و با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص و قابلیت فراوان برای جذب گردشگر می توان با برنامه ریزی و مدیریت گردشگری در این منطقه در راستای اهداف توسعه پایدار گام برداشت و توان های مثبت گردشگری را به حداکثر و توان های منفی را به حداقل رساند.
روش پژوهش: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و تحلیلی است. برای مشخص کردن عوامل تاثیر گذار بر گردشگری پایدار از روش تحلیل فازی TOPSIS استفاده شده است. این تکنیک بر اساس این مفهوم ایجاد شده است که گزینه های مناسب گزینه هایی هستند که حداقل فاصله را نسبت به راه حل ایده آل مثبت و دورترین فاصله را نسبت به راه حل ایده آل منفی داشته باشند. در این پژوهش جامعه آماری شهرستان سروآباد می باشد. نمونه آماری در این پژوهش دهستان های این شهرستان است که معرف جامعه آماری است.
یافته ها: تاثیر گذارترین عامل در توسعه گردشگری پایدار شهرستان سروآباد توجه به زیرساخت ها از جمله حمل و نقل جاده ای می باشد. این منطقه دارای تعداد جاذبه های گردشگری زیادی است، ولی با توجه به شرایط زیر ساخت ها و ویژگی جغرافیایی و توپوگرافی منطقه بدون زیر ساخت مناسب بازدید از این جاذبه ها امکان پذیر نمی باشد.
نتیجه گیری: در تحلیل انجام شده دهستان اورامان تخت که دارای جاذبه های گردشگری فراوانی می باشد، به دلیل فقدان زیر ساخت مناسب در رتبه پایین قرار گرفته است و این نشان دهنده لزوم برنامه ریزی و مدیریت زیر ساخت در این شهرستان می باشد.