مقاله تحلیل عوامل اجتماعی موثر بر نگرش و عملکرد زیست – محیطی دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان) از صفحه ۷۱ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: تحلیل عوامل اجتماعی موثر بر نگرش و عملکرد زیست – محیطی دانشجویان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه پایدار
مقاله نگرش زیست محیطی
مقاله عملکرد زیست محیطی
مقاله دانشگاه های شمال
مقاله مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی صادق
جناب آقای / سرکار خانم: پازوکی نژاد زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توسعه پایدار، فرایندی از تغییر است که بهره برداری از منابع، مدیریت سرمایه گذاری ها، جهت گیری توسعه تکنولوژیک و تغییرات سازمانی را همزمان با نیازهای کنونی و آینده مطمح نظر قرار می دهد. در این راستا، شناسایی و تبیین نگرش دانشجویان نسبت به محیط زیست، به عنوان قشر آگاه و تاثیرگذار جامعه، گامی اساسی و مهم در سیاست گذاری های زیست – محیطی و تربیت نسلی آگاه به محیط زیست و مخاطرات آن و چگونگی مقابله با آن است. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی نگرش و عملکرد زیست محیطی دانشجویان دانشگاه های دولتی سطح استان مازندران است. با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای و براساس فرمول کوکران، تعداد ۴۰۶ نفر از ۱۰۳۱۳ نفر دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه های مذکور به عنوان نمونه تعیین و اطلاعات مربوطه با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. نتایج پژوهش نشان داد نگرش دانشجویان نسبت به محیط زیست مثبت بوده، اما به رفتارهای زیست – محیطی چندان پایبند نبوده اند. ۵۳ درصد از دانشجویان مورد بررسی از رسانه های دیداری به عنوان منبع اصلی اطلاعات زیست – محیطی استفاده می کنند. همچنین، دانشجویان ساکن شهر، در مقایسه با دانشجویان روستایی، رفتارهای زیست – محیطی مطلوبتری از خود نشان دادند. نگرش و عملکرد زیست – محیطی دانشجویان بر حسب جنسیت هیچ تفاوتی نداشت و بین نگرش و عملکرد زیست محیطی دانشجویان رابطه ضعیفی وجود داشته است. همچنین، نگرش و عملکرد زیست – محیطی دانشجویان برحسب منابع اطلاعاتی و تصور فرد از عملکرد زیست – محیطی خانواده متفاوت بود.