مقاله تحلیل عاملی مشکلات زنان قالیباف روستایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در جامعه شناسی زنان (زن و جامعه) از صفحه ۲۹ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: تحلیل عاملی مشکلات زنان قالیباف روستایی
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنان روستایی
مقاله قالیبافی
مقاله مشکلات
مقاله تحلیل عاملی
مقاله استان همدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطیفی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: سعدی حشمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانعلی فمی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی مشکلات زنان قالیباف روستایی استان همدان، به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را مجموعه زنان قالیباف روستایی استان همدان تشکیل می دهند که از بین آن ها ۱۶۳ نفر با استفاده از فرمول کوکران از راه نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. پرسشنامه مهم ترین ابزار جمع آوری داده ها در آن پژوهش است، اما در کنار پرسشنامه از روش مصاحبه نیز استفاده شده است. پرسشنامه مورد استفاده بر اساس پیش نگاشته های پژوهش تهیه شده و روایی آن به وسیله متخصصان فن مورد تایید قرار گرفت. برای بررسی پایایی ابزار تحقیق، پرسشنامه در اختیار تعدادی از زنان قالیباف قرار گرفت و نتایج آن بررسی و آلفای کرونباخ ۰٫۸۷ بدست آمد که رقم قابل قبولی است. بمنظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از تحلیل عاملی استفاده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده مشکلات زنان قالیباف روستایی در ۶ عامل دسته بندی شدند. عامل نخست که با توجه به متغیرهای تشکیل دهنده مشکلات اقتصادی و مالی نام گرفت با تبیین ۱۵٫۴۶ درصد از واریانس به عنوان مهمترین مشکل معرفی شد. عامل نخست همراه با عوامل بهداشتی، آموزشی، اجتماعی- فرهنگی، فردی و حمایتی در مجموع ۵۰٫۷۱ درصد از واریانس را تبیین نمودند. در آخر با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهادهایی در جهت حل مشکلات زنان قالیباف روستایی ارائه شده است.