مقاله تحلیل عاملی سندرم متابولیک و ارتباط آن با بروز دیابت نوع ۲ نتایج مطالعه قند و لیپید تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران) از صفحه ۲۳۳ تا ۲۴۴ منتشر شده است.
نام: تحلیل عاملی سندرم متابولیک و ارتباط آن با بروز دیابت نوع ۲ نتایج مطالعه قند و لیپید تهران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم متابولیک
مقاله دیابت نوع ۲
مقاله تحلیل عاملی
مقاله مطالعه قند و لیپید تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایوبی عرفان
جناب آقای / سرکار خانم: خلیلی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: دل پیشه علی
جناب آقای / سرکار خانم: حدائق فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی فریدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ارتباط متغیرهای سندرم متابولیک با یکدیگر کاملا مشخص نیست. هدف از این مطالعه تحلیل عاملی سندرم متابولیک و بررسی ارتباط آن با بروز دیابت نوع ۲ در افراد ۲۰ تا ۶۰ سال در مطالعه قند و لیپید تهران می باشد.
روش ها: تعداد ۱۸۶۱ مرد و ۲۷۰۶ زن از فاز پایه مطالعه قند و لیپید تهران برای بروز دیابت نوع ۲ طی ۴ فاز (متوسط ۱۰ سال) پیگیری شدند. برای بررسی سندرم متابولیک از تحلیل عاملی به روش تحلیل مولفه های اصلی استفاده شد. از مد رگرسیون جستیک دو حالته برای بررسی نقش عامل ها در بروز دیابت نوع ۲ استفاده شد.
یافته ها: در هر دو جنس، ۳ عامل از تحلیل عاملی سندرم متابولیک به دست آمد. در هر دو جنس فشار خون سیستولیک و دیاستویک و دور کمر روی عامل ۱ بارگذاری شدند. روی عامل دوم در زنان تری گیسرید و کلسترول با دانسیته بالا قرار داشتند اما در مردان دور کمر به همراه این دو متغیر قرار داشت. عامل سوم در مردان فقط با قند خون ناشتا بارگذاری شده بود اما در زنان دور کمر با قند خون ناشتا قرار داشت. در هر دو جنس، عامل ۳ (عامل گلیسمی) با تطبیق متغیرهای مخدوش کننده، بیشترین اثر را روی بروز دیابت نوع ۲ داشت. اندازه اثر برای زنان بیشتر از مردان بود. (مردان: %۹۵ CI=4.35-16.34، OR=8.43، زنان: %۹۵ CI=7.19-26.37، OR=13.77).
نتیجه گیری: متغیر چاقی نقش مهمی می تواند در یک شکل کردن سندرم متابولیک داشته باشد. یافته های ما پیشنهاد می کند که ۳ عامل با ماهیت های فیزیولوژیکی متفاوت با بروز دیابت نوع ۲ همبسته هستند.