مقاله تحلیل شاخص های مسکن روستایی استان ایلام و سطح بندی آن ها با استفاده از تحلیل عاملی و خوشه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مسکن و محیط روستا از صفحه ۶۹ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: تحلیل شاخص های مسکن روستایی استان ایلام و سطح بندی آن ها با استفاده از تحلیل عاملی و خوشه ای
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل عاملی
مقاله تحلیل خوشه ای
مقاله شاخص های مسکن
مقاله نواحی روستایی استان ایلام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشیدی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جمینی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: صیدایی سیداسکندر
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از راه های مهم آگاهی از وضعیت مسکن در فرایند برنامه ریزی روستایی، استفاده از شاخص های مسکن می باشد. این شاخص ها بیانگر وضعیت کمی و کیفی مسکن روستایی از یک سو و بهبود بخشی برنامه ریزی مسکن از سوی دیگر برای یک افق بلندمدت است. در این پژوهش ابتدا مفهوم و جایگاه شاخص های مسکن روستایی و ویژگی های مسکن روستایی کشور مرور شده و سپس با استفاده از مهم ترین مولفه ها و شاخص های مسکن وضعیت مسکن مناطق روستایی شهرستان های استان ایلام بررسی و نهایتا به سطح بندی نواحی روستایی منطقه مورد مطالعه با استفاده از این شاخص ها پرداخته خواهد شد. پژوهش حاضر، با توجه به هدف توصیفی تحلیلی بوده که با استفاده از روش اسناد و مطالعات کتابخانه ای انجام گرفته است. از میان متغیرهای مربوط به مسکن، ۲۲ شاخص استخراج و با استفاده از روش تحلیل عاملی به ۵ عامل تقلیل یافته اند؛ عوامل به دست آمده از تحلیل عاملی، جمعا ۹۷٫۶۰ درصد از واریانس را در بر می گیرند. در بین ۵ عامل استخراج شده، عامل رفاهی به تنهایی ۲۵٫۴۰۶ درصد واریانس را پوشش می دهد که تاثیرگذارترین عامل در مطالعه می باشد. به منظور سطح بندی نواحی همگن روستایی از روش تحلیل خوشه ای استفاده و نقاط روستایی استان به ۴ گروه همگن طبقه بندی شده اند که بر اساس آن مناطق روستایی شهرستان شیروان و چرداول در بالاترین سطح و مناطق روستایی شهرستان های دهلران، دره شهر و آبدانان در پایین ترین سطح از حیث برخورداری از شاخص های مسکن قرار دارند.