مقاله تحلیل سیستم آموزش سایه ای در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در روانشناسی تربیتی از صفحه ۴۵ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: تحلیل سیستم آموزش سایه ای در ایران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیستم آموزش سایه ای
مقاله سیستم آموزش رسمی
مقاله کلاس خصوصی
مقاله رفتار تحصیلی کلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلخالی علی
جناب آقای / سرکار خانم: شکیبایی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: باصری نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، مقایسه اثر آموزش رسمی و آموزش سایه ای در رفتار تحصیلی کلی دانش آموزان بود. این پژوهش از نوع علی – مقایسه ای بوده است. جامعه پژوهش را همه دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان تنکابن (۴۸۴۵) تشکیل می دادند. همچنین بر اساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای ۶۰۰ دانش آموز به عنوان گروه نمونه برگزیده شدند. از پرسشنامه سنجش رفتار تحصیلی کلی دانش آموزان (a=0.82) برای جمع آوری داده ها استفاده گردید. جهت تحلیل داده ها علاوه بر شاخص های گرایش مرکزی از آمارهای استباطی خی دو،t مستقل و u مان ویتنی استفاده شد. نتایج نشان داد که بین دو گروه آموزش رسمی و آموزش سایه ای از نظر متغیرهای اثربخشی تحصیلی، میزان ساعات درس خوانی، رضایت تحصیلی، امنیت تحصیلی و هزینه تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد. در واقع در همه موارد سیستم آموزش سایه ای کارآتر، موثرتر و رضایت بخش تر بوده است.