مقاله تحلیل سلسله مراتب مناطق شهر ارومیه بر پایه شاخص های توسعه پایدار شهری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (علوم جغرافیایی) از صفحه ۴۹ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: تحلیل سلسله مراتب مناطق شهر ارومیه بر پایه شاخص های توسعه پایدار شهری
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ریزی
مقاله توسعه پایدار
مقاله عدالت اجتماعی
مقاله مناطق شهری
مقاله شهر ارومیه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مبارکی امید
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه فضای شهرها به عرصه تضادهای اجتماعی بدل شده اند و دستیابی به امکانات و منافع بیشتر، جدایی گزینی اجتماعی – اقتصادی را جایگزین جدایی گزینی های قومی – نژادی کرده است. بنابراین بحث نابرابری های فضایی در شهرها و لزوم برقراری عدالت اجتماعی در برخورداری کلیه شهروندان از خدمات عمومی به یکی از مباحث جدی پیش روی برنامه ریزان و مدیران شهری تبدیل شده است. هدف از این پژوهش بررسی سلسله مراتب شهر ارومیه بر پایه شاخص های توسعه پایدار شهری است. نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی آن توصیفی – تحلیلی است. و برای ارزیابی سلسله مراتب مناطق شهر ارومیه بر پایه شاخص های توسعه پایدار از مدل تاپسیس استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد؛ به لحاظ برخورداری از شاخص های توسعه پایدار منطقه چهار با نمره تاپسیس ۰٫۷۹۷۰ در رتبه یک (فرابرخوردار)، منطقه یک با نمره تاپسیس ۰٫۲۸۰۵ در رتبه دو (برخوردار)، منطقه سه با نمره تاپسیس ۰٫۱۸۲۹ در رتبه سه (نیمه برخوردار) و در نهایت منطقه دو با نمره تاپسیس ۰٫۱۲۹۵ در رتبه چهار (فروبرخوردار) قرار گرفته اند. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، میزان برخورداری مناطق مختلف از خدمات شهری بصورت یکسان نبوده و مناطق کم جمعیت در مقایسه با نواحی پرجمعیت به خدمات بیشتری در داخل محدوده خود دسترسی دارند که این نشان دهنده ارتباط منفی بالا بین توزیع خدمات و جمعیت در میان مناطق می باشد. بنابراین برقراری ارتباط منطقی و هماهنگ بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در مناطق شهری ارومیه برای نیل به توسعه پایدار ضروری به نظر می رسد.