مقاله تحلیل سرمایه گذاری دوره ای با بکارگیری جریان نقدی و روابط خطی در شبکه گرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۴۷ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: تحلیل سرمایه گذاری دوره ای با بکارگیری جریان نقدی و روابط خطی در شبکه گرت
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرت
مقاله معادلات توپولوژی
مقاله قاعده میسون
مقاله جریان نقدی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فیروزیان محمود
جناب آقای / سرکار خانم: رازقی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دنیای کنونی توجه به مسائل اقتصادی بیش از پیش مد نظر می باشد. بسیاری از سرمایه گذاران با دارا بودن سرمایه بالا توانایی تحلیل بازار و ارزیابی طرحها بالاخص در زمینه اقتصادی را دارا نیستند. با توجه به حساسیت بالای اینگونه تحلیلها تکنیکهای بسیاری در زمینه مالی و اقتصادی در قالبهای تئوری و عمل مطرح گردیده که تا حد زیادی در شرایط قطعی بیان شده است. البته در چند سال گذشته توجه به ریسک و بطور اخص ریسک مالی و تحلیل حسایت پژوهشهای زیادی را شامل میگردد که نشان از اهمیت موضوع دارد. در این راستا نقش برنامه ریزی ریاضی و تکنیکهای شبکه از موارد راهگشا در بحث قطعی و احتمالی در بسیاری از مسائل ارزیابی می باشد که قابلیت تفهیم بالایی به لحاظ ساده سازی مسائل موجود نیز دارند. در این مقاله مساله ای جهت سرمایه گذاری مطرح گردیده که با توجه به جریان نقدی آن حل و عامل مجهول مشخص گردیده است. سپس مساله مذکور در قالب شبکه ای با روابط ضربی ترسیم و کلیه پارامترهای آن با توجه به دوره های مطرح در نمودارهای شبکه قرار گرفته اند. با توجه به توضیحات روابط معادلات توپولوژی مطرح گردیده در شبکه مذکور در قالب قاعده میسون حل و با نمودار جریان نقدی تحت مقایسه قرار گرفته است.