مقاله تحلیل سرمایه اجتماعی کنشگران و منابع اطلاعاتی نظام نو آوری کشاورزی در پذیرش نوآوری ها از سوی کشاورزان پژوهشی در شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی از صفحه ۳۵ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: تحلیل سرمایه اجتماعی کنشگران و منابع اطلاعاتی نظام نو آوری کشاورزی در پذیرش نوآوری ها از سوی کشاورزان پژوهشی در شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله نشر
مقاله پذیرش
مقاله نوآوری
مقاله آذربایجان شرقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صافی سیس یحیی
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی دهکردی اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توسعه منابع انسانی و انتقال فن آوری ها یا نوآوری ها ستون های اساسی توسعه کشاورزی به شمار می روند. هدف پژوهش حاضر، بررسی سرمایه اجتماعی کنشگران و منابع اطلاعات فردی و نقش آن ها در فرآیند تسهیل و نشر نوآوری های مختلف است. داده ها با استفاده از تکنیک مصاحبه ساختارمند و ابزار پرسشنامه (با رعایت تایید روایی و اعتبار آن) گردآوری شده اند. جامعه آماری پژوهش را ۲۶۰ نفر از کشاورزان عضو نهادهای گوناگون محلی در بخش سیس واقع در شهرستان شبستر تشکیل دادند که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران ۱۲۷ کشاورز به عنوان نمونه انتخاب گردیدند و برای افزایش میزان دقت و صحت نتایج، ۱۵۰ نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد و موردمطالعه قرار گرفتند. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که سرمایه اجتماعی رهبران عقیدتی با ضریب تاثیر ۰٫۸۲۱، مروجان کشاورزی دولتی با ضریب تاثیر ۰٫۴۳۴، خانواده و همکاران کشاورزان با ضریب تاثیر ۰٫۲۲۳ از بیشترین میزان قدرت تاثیر بر رفتار پذیرش نوآوری های کشاورزی، توسط کشاورز برخوردارند.