مقاله تحلیل ساختار کیفیت مقالات علوم پزشکی طی سالهای ۱۳۸۷-۱۳۸۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۱ در پیاورد سلامت از صفحه ۷۹ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: تحلیل ساختار کیفیت مقالات علوم پزشکی طی سالهای ۱۳۸۷-۱۳۸۱
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقالات علوم پزشکی
مقاله روش تحقیق
مقاله تحلیل کیفیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گوهری محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: وهابی نسیم
جناب آقای / سرکار خانم: بذرافشان اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: در این مقاله کیفیت مقالات منتشر شده در چهار مجله وابسته به یکی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور بر پایه بررسی و تحلیل روش تحقیق و روشهای آماری مورد ارزیابی قرار گرفته است.
روش بررسی: در این پژوهش مقطعی انجام شده در سال ۱۳۸۹، از بین کلیه مقالات منتشر شده طی سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ در چهار مجله از مجلات وابسته به یکی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور که برابر با ۱۵۶۸ مقاله بوده است، تعداد ۱۶۲ مقاله به روش طبقه ای چند مرحله ای انتخاب گردیدند. برای گردآوری داده ها، فرم ثبت اطلاعی برگرفته از پرسشنامه های استاندارد به کار گرفته شد. آزمون t یک نمونه ای و آزمون کروسکال والیس برای مقایسه امتیاز بخش های مختلف مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها: مطالعات مقطعی با ۶۱٫۷ درصد (۱۰۰ مقاله)، بیشترین نوع مطالعه را تشکیل می دهند. بخش مواد و روش های مقالات بیشترین امتیاز را کسب نموده و دارای کیفیت مطلوبی بود و بحث و نتیجه گیری کمترین امتیاز را به خود اختصاص داد. مقدار احتمال در ۱۰۲مقاله (۸۱٫۶ درصد) به طور صحیح ارائه شده است. در ۵۸٫۶ درصد (۹۵ مقاله) یافته های مقاله با پژوهش های داخلی مشابه مقایسه نشده بود، در حالی که فقط در ۱۳ درصد (۲۱ مقاله) از مقالات، مقایسه با پژوهش های خارجی مشابه صورت نگرفته بود.
نتیجه گیری: مطالعه ی حاضر نشان داد که کیفیت کلی بخشهای مختلف مقالات مطلوب نیست، از این رو به کارگیری متخصصین روش تحقیق و آمار در مطالعات مختلف پزشکی می تواند باعث ارتقاء کیفیت مقالات این شاخه از علم گردد.