مقاله تحلیل ساختاری فرسودگی شغلی پرستاران با مولفه های مبتنی بر پذیرش، تعهد و تنظیم هیجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۳۷ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: تحلیل ساختاری فرسودگی شغلی پرستاران با مولفه های مبتنی بر پذیرش، تعهد و تنظیم هیجان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرسودگی شغلی
مقاله تنظیم هیجان
مقاله پذیرش و تعهد
مقاله مدل سازی معادله ساختاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینیان سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: پردلان نوشین
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری حمید
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمی سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: پرستاران زن از زمره افرادی هستند که به واسطه شرایط شغلی حساس خود با عوامل گوناگونی مواجه هستند. این مواجهه آن ها را مستعد استرس، فرسودگی شغلی و هیجانی می سازد. هدف از این مطالعه تحلیل ساختاری فرسودگی شغلی با مولفه های مبتنی بر پذیرش، تعهد و تنظیم هیجان در یک مدل می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی، همبستگی نوین است. جامعه آماری پژوهش را پرستاران زن یک مجموعه بیمارستانی در شهر اصفهان در فروردین ۱۳۹۲ (۱۸۰ پرستار) تشکیل دادند که از میان آن ها ۱۱۹ نفر بر اساس جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند .ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش، پرسشنامه ACT و پرسشنامه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و lisre مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین ابعاد فرسودگی شغلی و مولفه های تنظیم هیجان، پذیرش و تعهد روابط معنی داری وجود دارد (P<0.05). نتایج حاصل از مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که ابعاد فرسودگی شغلی با اکت و اکت با مولفه های تنظیم هیجان دارای روابط مستقیم هستند. تحلیل واسطه ای نیز نشان داد که اکت متغیر واسطه ای کامل در رابطه ابعاد فرسودگی و مولفه های تنظیم هیجان است.
استنتاج: شواهد حاصل از مدل تایید شده در این پژوهش، نشان از آن دارد که مولفه های تنظیم هیجان و پذیرش و تعهد عوامل تبیین کننده فرسودگی شغلب می باشند که در صورت در نظر گرفتن آن ها می توان فرسودگی شغلی را پیش بینی کرد.