مقاله تحلیل ساختاری ارتباط بین اعتیاد به اینترنت با افسردگی، سازگاری اجتماعی و عزت نفس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان از صفحه ۴۱ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: تحلیل ساختاری ارتباط بین اعتیاد به اینترنت با افسردگی، سازگاری اجتماعی و عزت نفس
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتیاد به اینترنت
مقاله افسردگی
مقاله سازگاری اجتماعی
مقاله عزت نفس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بیدی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: نامداری پژمان مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: امانی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری سیروس
جناب آقای / سرکار خانم: کارشکی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: اینترنت به سرعت در جهان فراگیر شده، مرزها را درنوردیده و فرصت های خوبی برای هم گرایی جهانیان فراهم کرده است. با وجود این نباید از پیامدهای مخرب آن به ویژه در زمینه-های روانی و اجتماعی غافل ماند. یکی از موارد زیان آور این فناوری، اعتیاد به اینترنت است. هدف مطالعه حاضر، بررسی و تحلیل ارتباط اعتیاد به اینترنت با افسردگی، سازگاری اجتماعی و عزت نفس است.
روش کار: در این مطالعه توصیفی-همبستگی با روش نمونه گیری تصادفی، نمونه ای شامل ۱۲۰ نفر از کاربران کافی نت های دوبی، از ملیت های مختلف، شامل مرد و زن، حداقل ۱۸ سال سن و مسلط به زبان انگلیسی، انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه اعتیاد به اینترنت (IAT) کیمبرلی یانگ با پایایی a=0.88، افسردگی بک (BDI) با پایایی a=0.84، سازگاری اجتماعی سینها با پایایی  a=0.92و عزت نفس آیزنک با پایایی  a=0.87بودند که با روش تحلیل مسیر داده ها تحلیل شدند.
نتایج: نتایج حاصل از اجرای تحلیل نشان داد که داده ها برازش خوبی با مدل ارائه شده دارند (۳٫۱۷=X2،df=3 ، P=0.36، GFI=0.99، AGFI=0.096، CFI=1.00،  NFI=0.97و RMSEA=0.02). میانگین مقیاس ها به ترتیب در اعتیاد به اینترنت ۱۷٫۷۵±۴۷٫۶۹، افسردگی ۱۱٫۱۲±۲۱٫۲۹، سازگاری اجتماعی ۷٫۹۱±۱۹٫۷۵ و عزت نفس ۴٫۵۳±۱۵٫۱۶ به دست آمد. ضرایب مسیر نشان دادند افسردگی ( b=0.57و t=7.61)، سازگاری اجتماعی ( b=-0.55و t=13.1) و عزت نفس (۰٫۳۲- b=و t=14.8) به طور معناداری، اعتیاد به اینترنت را پیش بینی می کنند.
نتیجه نهایی: اگر چه در حال حاضر اینترنت ابزاری مهم به شمار می آید اما باید از مخاطرات آن آگاه بود و در این زمینه فرهنگ سازی گسترده به صورت ملی و فراملی انجام داد. مطالعه حاضر با رویکردی بین فرهنگی این نتایج را تایید نموده است.