مقاله تحلیل زمانی- مکانی روند روزهای فرین سرد ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در تحقیقات جغرافیایی از صفحه ۳۷ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: تحلیل زمانی- مکانی روند روزهای فرین سرد ایران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روند دماهای فرین
مقاله تحلیل زمانی
مقاله مکانی
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودیان سیدابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: دارند محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش برای تحلیل زمانی- مکانی روند روزهای فرین سرد ایران، از داده های میانگین دمای روزانه ۶۶۳ پیمونگاه اقلیمی و همدید ایران در بازه زمانی ۱/۱/۱۳۴۰ تا ۲۹/۱۲/۱۳۸۲ استفاده شده است. به کمک روش کریگینگ داده ها برای یاخته های -۱۵×۱۵ کیلومتر برای پهنه ایران میان یابی شدند و یک آرایه ۱۵۷۰۵×۷۱۸۷ به دست آمد. برای شناسایی روزهای همراه با دمای فرین از نمایه تفاضل دمای بهنجار شده (NTD) استفاده شد. روزهایی که میزان نمایه دست کم ۲- بود (NTD£-۲) به عنوان روزهای همراه با رخداد سرمای فرین برگزیده شدند و روند آن برای پهنه ایران در برج های مختلف سال محاسبه شد. نتایج نشان داد که گستره روند منفی رخداد تعداد روزهای فرین سرد طی دوره مورد مطالعه بیشتر از گستره روند مثبت است. روند مثبت تعداد روزهای فرین سرد بر روی ناهمواری های مرتفع شهرکرد، سنندج، زنجان تا اردبیل و به صورت نوار باریکی بر روی رشته کوه های البرز قرار گرفته اند، در حالی که روند منفی رخداد تعداد روزهای فرین سرد، نیمه مرکزی و جنوبی کشور را در بر دارد. بیشترین و کمترین رخداد سرماهای فرین ایران به ترتیب مربوط به برج های دی و تیر است.