مقاله تحلیل روان شناختی علل خشونت شوهران نسبت به زنان (مطالعه موردی منطقه ۶ تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در علوم رفتاری از صفحه ۱۲۵ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: تحلیل روان شناختی علل خشونت شوهران نسبت به زنان (مطالعه موردی منطقه ۶ تهران)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشونت
مقاله مرد سالاری
مقاله فمنیسم
مقاله نابرابری جنسیتی و تبعیض

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معینی سیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی سودابه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر به بررسی روان شناختی یکی از معضلات اجتماعی موجود در جوامع امروزی، به موضوع خشونت شوهر نسبت به همسر، و علل آن می پردازد. جامعه آماری تحقیق شامل زنان شاغل منطقه ۶ شهر تهران است که ۱۵۰ نفر از زنان شاغل که در بخش خصوصی به کار مشغول بوده اند، به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. برای گردآوری اطلاعات میدانی از تکنیک پرسشنامه استفاده گردیده و تجزیه و تحلیل داده ها در محیط spss در دو بخش توصیفی و استنباطی انجام شده است. نتایج آزمون تحلیل عاملی نشان داد که مقدار بدست آمده و آزمون بارتلت نیز و سطح معنی داری آن ۹۹ درصد بوده است. نتیجه ای که حاکی از مناسب بودن داده ها برای تحلیل عاملی است. در این تکنیک ۲۱ متغیر در ۸ مولفه طبقه بندی شده که این تعداد ۶۹ درصد از واریانس را تبیین نموده است.
بر اساس نتایج بدست آمده مولفه اول (تجربه خانوادگی در گذشته) ۱۶٫۳۰ درصد از واریانس کل خشونت شوهران نسبت به همسران را تبیین می کند. مولفه دوم (انحرافات فردی در همسر) ۱۰٫۶۷ درصد از واریانس را به خود اختصاص داده است. مولفه سوم (احساس رفاه اقتصادی همسر ۱۸٫۴۶ درصد، مولفه چهارم (اختلاف طبقاتی و فرهنگی) ۶٫۳۲ درصد، مولفه پنجم (اختلاف سنی و فکری) ۶٫۲۰ درصد، مولفه ششم (ناکامی فردی شوهر) ۱۰٫۸۳ درصد از کل واریانس را تبیین می کنند.