مقاله تحلیل روابط ساختاری بین آموزش خود متمایزسازی با اضطراب امتحان و باورهای خود کارآمدی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۳۵ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: تحلیل روابط ساختاری بین آموزش خود متمایزسازی با اضطراب امتحان و باورهای خود کارآمدی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودمتمایزسازی
مقاله اضطراب امتحان
مقاله خودکارآمدی
مقاله دانش آموزان دبیرستان
مقاله محیط آموزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجانی هشجین طهمورث
جناب آقای / سرکار خانم: شوقی بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: نعیمی سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، تحلیل روابط ساختاری بین آموزش خودمتمایزسازی با اضطراب امتحان و باورهای خودکارآمدی در بین دانش آموزان دختر سال چهارم دبیرستان شهرستان ساوه بود. جامعه آماری ۴۷۰ دانش آموز دختر در شهرستان ساوه در سال تحصیلی ۹۱۱۳۹۰ بود. با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای ۱۱۴ نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. ابزار اندازه گیری پژوهش پرسشنامه های خودمتمایزسازی (DSI) (اسکورن و اسمیت، ۲۰۰۳)؛ پرسشنامه اضطراب امتحان (ساراسون، ۱۹۸۴)؛ و پرسشنامه خودکارآمدی کودکان و نوجوانان (SEQ-C) (موریس، ۲۰۰۲) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش الگوسازی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS2 و لیزرل ۸٫۸ در دو قسمت انجام پذیرفت. در قسمت اول، ویژگی های فنی پرسشنامه شامل پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا بررسی گردید و اصلاحات لازم انجام شد. در قسمت دوم، ضرایب معناداری نرم افزار برای بررسی فرضیه های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که خودمتمایزسازی بر میزان اضطراب دانش آموزان تاثیر معنادار دارد (P<0.01) و همچنین در رابطه میان این دو متغیر خودکارآمدی نقش میانجی را ایفا می کند. به طوری که می توان گفت خودمتمایزسازی بر خودکارآمدی (P<0.01) و همچنین خودکارآمدی بر میزان اضطراب امتحان (p<0.01) تاثیر دارد. همچنین تمام فرضیه های فرعی که تاثیر ابعاد خودمتمایزسازی (واکنش های عاطفی، آمیختگی با دیگران، مواضع شخصی و گسلش عاطفی) را بر میزان اضطراب امتحان می سنجید، تایید شد (P<0.01).