مقاله تحلیل رفتار گندم کاران استان قزوین نسبت به طرح مهندسین ناظر گندم: کاربرد نظریه رفتار برنامه ریزی شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی از صفحه ۲۱ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: تحلیل رفتار گندم کاران استان قزوین نسبت به طرح مهندسین ناظر گندم: کاربرد نظریه رفتار برنامه ریزی شده
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طرح خدمات مشاوره ای گندم
مقاله رفتار گندم کاران
مقاله تئوری رفتار برنامه ریزی شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غیاثوندغیاثی فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: میرک زاده علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف تحقیق حاضر تحلیل رفتار کشاورزان گندم کار استان قزوین نسبت به طرح مهندسین ناظر گندم با استفاده از نظریه رفتار برنامهریزیشده (آیژن) بود. جهت سنجش و اندازه گیری رفتار، نگرش و هنجارهای ذهنی گروه هدف از تئوری رفتار برنامه ریزی شده بهره برده شد. به منظور بررسی روایی ابزار تحقیق، پرسشنامه طراحی شده در اختیار تعدادی از متخصصان و صاحب نظران مربوطه قرار گرفت. جهت آزمون پایایی از ضریب کرونباخ آلفا (a=0.80) استفاده شد. روش تحقیق از نوع توصیفی و به صورت پیمایشی بود. نمونه آماری تحقیق ۱۱۳ نفر از کشاورزان عضو طرح مهندسین ناظر و ۵۱ نفر از کشاورزان غیر عضو طرح بود. نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین (من وایت نی) بین کشاورزان عضو و غیر عضو بر اساس متغیرهای اصلی تحقیق نشان داد که تفاوت معنی داری در هیچکدام از ابعاد نگرش، هنجارهای ذهنی، کارآمدی مهندسین ناظر و تمایل وجود ندارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد کارآمدی مهندسین ناظر و نگرش کشاورزان نسبت به طرح بهترین پیشبینی کننده های رفتار بودند.