مقاله تحلیل رابطه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه و هوش عاطفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مدیریت فرهنگ سازمانی از صفحه ۵ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: تحلیل رابطه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه و هوش عاطفی
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودآگاهی
مقاله خودانگیزی
مقاله فرهنگ کارآفرینانه
مقاله هوش عاطفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی ‌متین حسن
جناب آقای / سرکار خانم: مقیمی سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: غفوریان یاورپناه هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش طراحی چارچوبی نظری برای درک رابطه هوش عاطفی و فرهنگ کارآفرینانه است، در این پژوهش ضمن مطالعه مبانی نظری هوش عاطفی و فرهنگ کارآفرینانه، میزان ارتباط آن ها بررسی شد. به این منظور پرسشنامه های تاییدشده (آلفای کرونباخ ۹۲ درصد) میان ۸۴ نفر از کارشناسان پردیس فارابی دانشگاه تهران (تعداد جامع برابر با ۱۵۵ نفر است) توزیع شد و داده های به دست آمده با اجرای آزمون های آماری توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان دهنده ارتباط زیاد هوش عاطفی با فرهنگ کارآفرینانه است (ضریب همبستگی ۰٫۷۷) و مولفه های خودآگاهی (ضریب همبستگی ۰٫۸۲) و خودانگیزی (ضریب همبستگی ۰٫۵۷) بیشترین ارتباط را با فرهنگ کارآفرینانه دارند، که مباحث نظری این نتایج را تایید می کند.