مقاله تحلیل رابطه حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در حسابداری مدیریت از صفحه ۵۹ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: تحلیل رابطه حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش افزوده اقتصادی
مقاله عناصر حاکمیت شرکتی
مقاله مالکیت سرمایه گذاران نهادی
مقاله مدل داده های تابلویی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اولی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قائمی اصل مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: امین زادگان سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: عظیمی الناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مبنای پژوهش حاضر آزمون رابطه میان عناصر حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده اقتصادی با یک نمونه ۱۲۲ تایی از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۸۵ می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی است. در تحلیل داده ها از روش های رگرسیون چند متغیره و رگرسیون گام به گام و برای تخمین رگرسیون از روش های اثرات ثابت، اثرات تصادفی و حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بین پنج عنصر حاکمیت شرکتی (شامل درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی، درصد مالکیت سهامداران عمده، درصد مالکیت سهام داران کنترلی، تفکیک نقش مدیر عامل از رییس هیات مدیره و درصد اعضای غیر موظف هیات مدیره) فقط متغیر درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی تاثیر معنادار و مثبتی بر ارزش افزوده اقتصادی دارد. به علاوه رابطه علیت این متغیر با ارزش افزوده اقتصادی نیز بر اساس آزمون علیت گرنجری تایید می شود. شرکت های ایران خودرو، سرمایه گذاری معادن و فلزات و سایپا به ترتیب دارای بالاترین اثرگذاری حاکمیت شرکتی بر ارزش افزوده اقتصادی می باشند.