مقاله تحلیل رابطه بین لذت، انگیختگی، نگرش به تبلیغ و قصد آینده مصرف کننده در خدمات ورزشی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی از صفحه ۴۷ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: تحلیل رابطه بین لذت، انگیختگی، نگرش به تبلیغ و قصد آینده مصرف کننده در خدمات ورزشی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خدمات ورزشی
مقاله تبلیغات عاطفی
مقاله انگیختگی
مقاله لذت
مقاله نگرش به تبلیغ
مقاله قصد آینده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهنام محسن
جناب آقای / سرکار خانم: طوسی طناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش طراحی مدل پاسخ های مصرف کنندگان خدمات ورزشی به تبلیغات عاطفی بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه تهران بودند که نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای ۴۴۰ نفر انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های نگرش به تبلیغ ولز و همکاران (۱۹۷۱)، انگیختگی و لذت مهرابیان و روسل (۱۹۷۴) و قصد آینده ماچلیت و ویلسون (۱۹۸۸) استفاده شد و پایایی آنها با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب ۰٫۹۶، ۰٫۹۰، ۰٫۹۳ و ۰٫۹۳ بدست آمد. از روش آماری مدل معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. در بررسی روابط بین متغیرها، خروجی های نرم افزار EQS 6.1 نشان دهنده مناسب بودن مدل ساختاری بود (میزان شاخص هایNFI=0.93 ، CFI=0.95 و RMSEA=0.068 نشان دهنده برازش مدل ساختاری بودند). به عبارتی دیگر، داده های مشاهده شده تا میزان زیادی منطبق بر مدل پژوهش بود. نتایج نشان داد که نگرش به تبلیغ (b=0.46) و لذت (b=0.27) اثر مستقیم مثبتی بر قصد آینده مصرف کننده دارند. همچنین، انگیختگی (b=0.64) بر قصد آینده مصرف کننده تاثیر غیر مستقیمی قوی ای دارد. بر اساس نتایج این پژوهش، برای ایجاد رفتارهای خرید مثبت در مصرف کنندگان خدمات ورزشی، فهم انگیختگی، لذت و نگرش مصرف کننده به تبلیغ توسط بازاریابان و مدیران ضروری است.