مقاله تحلیل رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده با ادراک استرس شغلی و رفتارهای انحرافی براساس مدل معادلات ساختاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در (روان شناسی اجتماعی (یافته های نو در روان شناسی از صفحه ۱۷ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: تحلیل رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده با ادراک استرس شغلی و رفتارهای انحرافی براساس مدل معادلات ساختاری
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حمایت سازمانی ادراک شده
مقاله استرس شغلی ادراک شده
مقاله رفتار انحرافی
مقاله مدل ساختاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی منیره
جناب آقای / سرکار خانم: مهداد علی
جناب آقای / سرکار خانم: گل پرور محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف ارایه مدل ساختاری روابط زنجیره ای حمایت سازمانی ادراک شده با ادراک استرس شغلی و رفتارهای انحرافی به مرحله اجرا درآمد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان مناطق نوزده گانه آموزش و پرورش تهران در بهار ۱۳۹۲ بودند، که از میان آن ها ۲۶۹ نفر به شیوه در دسترس انتخاب شدند. ابزار های پژوهش پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده (آیزنبرگر و همکاران، ۱۹۸۶)، پرسشنامه استرس شغلی (جکس و اسپکتور، ۱۹۹۸) و پرسشنامه رفتارهای انحرافی معطوف به سازمان و معطوف به همکاران (بنت و رابینسون، ۲۰۰۰) بود. داده ها از طریق مدل سازی معادله ساختاری (SEM) تحلیل شد. یافته ها نشان داد، ابتدا حمایت سازمانی ادراک شده با ادراک استرس شغلی و سپس ادراک استرس شغلی با رفتارهای انحرافی رابطه معناداری بر قرار می کند. بر اساس یافته ها مشخص گشت که حمایت سازمانی ادراک شده ابتدا سطح استرس و سپس رفتارهای انحرافی را کاهش می دهد.